ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy służby więziennej

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.

§ 2. Ustala się grupy zaszeregowania oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 2) 1. Grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy są określone w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Kwoty uposażenia zasadniczego funkcjonariusza zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 664 i 951 oraz z 2013 r. poz. 444, 628 i 675.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1183), które weszło w życie z dniem 30 października 2012 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 57, poz. 474), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.