ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Na podstawie art. 364 ust. 17 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób funkcjonowania Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz jej strukturę organizacyjną;

2)   tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych;

3)   wzory wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, w tym zakres danych we wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

4)   tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty;

5)   tryb przeglądania księgi wieczystej;

6)   cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, wydrukowanych samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;

7)   warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w art. 364 ust. 13 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;

8)   tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych.

§ 2. 1. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych zwana dalej „Centralną Informacją”, jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Centralna Informacja składa się z centrali, zwanej dalej „centralą Centralnej Informacji”, oraz ekspozytur przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, zwanych dalej „ekspozyturami Centralnej Informacji”.

§ 3. Centralna Informacja realizuje swoje zadania za pośrednictwem, utworzonego i utrzymywanego przez Ministra Sprawiedliwości, systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zwanej dalej „cbdkw”.

§ 4. 1. Centralna Informacja wydaje na wniosek następujące rodzaje dokumentów:

1)   odpis zwykły księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu;

2)   odpis zupełny księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej i wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu;

3)   wyciąg z księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów we wskazanych działach w księdze wieczystej oraz wzmianek o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych apelacjach skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu; wskazanie, z jakich działów wyciąg został sporządzony, zawarte jest w dokumencie wraz z informacją, że treść pozostałych działów nie jest objęta wyciągiem i może mieć wpływ na rozumienie treści działów objętych wyciągiem;

4)   zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej zawierające informację, że księga wieczysta o wskazanym przez wnioskodawcę numerze jest zamknięta.

2. Odpis zwykły księgi wieczystej oraz wyciąg z księgi wieczystej nie zawiera danych o założeniu księgi wieczystej oraz o podstawie zmiany księgi wieczystej.

3. W przypadku przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, odpis zupełny księgi wieczystej przedstawia wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu, ujawnione od chwili przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

§ 5. Wniosek o wydanie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, składa się:

1)   w centrali Centralnej Informacji albo ekspozyturze Centralnej Informacji -bezpośrednio albo korespondencyjnie;

2)   w centrali Centralnej Informacji — za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3.

§ 6. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, wniosek o wydanie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, składa się na urzędowym formularzu.

2. Urzędowe formularze wniosków udostępnia się nieodpłatnie w centrali Centralnej Informacji i ekspozyturach Centralnej Informacji.

3. Urzędowe formularze wniosków udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, urzędowe formularze wniosków udostępnia się w formie umożliwiającej ich wypełnienie.

§ 7. 2) 1. Składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, wniosek o wydanie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, wnosi się wraz z opłatą.

2. Składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, wniosek o wydanie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, opłacany jest wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych przez ten system.

3. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, uniemożliwia złożenie wniosku nieopłaconego lub opłaconego niezgodnie z żądaniem.

4. Jeżeli wnioskodawca składa równocześnie więcej niż jeden wniosek, dopuszcza się jednoczesne uiszczenie sumy opłat od poszczególnych wniosków podlegających opłacie.

§ 7a. 3) 1. Składający wniosek o wyszukanie ksiąg wieczystych w cbdkw uiszcza sumę opłat od poszczególnych wniosków na podstawie sporządzonego przez system teleinformatyczny rozliczenia, udostępnionego — do siódmego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu objętym rozliczeniem — na koncie użytkownika, o którym mowa w § 18 ust. 3.

2. Wpłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się, bez odrębnego wezwania, na wskazany w rozliczeniu rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie 7 dni od dnia udostępnienia rozliczenia na koncie użytkownika, o którym mowa w § 18 ust. 3.

§ 7b. 1. Wnioskodawca zwolniony z mocy ustawy od opłaty od wniosku o wydanie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, składa wniosek za pośrednictwem konta założonego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.

2. 4) Założenie konta, a jeżeli Centralna Informacja dysponuje warunkami technicznymi — założenie kont w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3, następuje na wniosek złożony w Centralnej Informacji, który zawiera:

1)   oznaczenie wnioskodawcy;

2)   wskazanie konkretnego przepisu prawa, na podstawie którego wnioskodawca jest zwolniony od opłaty;

3) dane identyfikacyjne osoby fizycznej lub osób fizycznych działającej lub działających z upoważnienia i na rzecz wnioskodawcy zwolnionego od opłaty z mocy ustawy, obejmujące imię, nazwisko oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.

3. Centralna Informacja informuje o założeniu konta lub kont w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.

§ 8. 1. Do wniosku złożonego bezpośrednio w centrali Centralnej Informacji dołącza się oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości albo wydruk, o którym mowa w ust. 3. Do wniosku złożonego bezpośrednio w ekspozyturze Centralnej Informacji dołącza się oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy sądu, przy którego wydziale ksiąg wieczystych prowadzona jest ekspozytura, bądź w kasie tego sądu, albo wydruk, o którym mowa w ust. 3. Oryginalny dowód wniesienia opłaty, po potwierdzeniu na nim faktu wydania dokumentu, zwraca się wnioskodawcy.

2. Do wniosku złożonego korespondencyjnie w centrali Centralnej Informacji dołącza się kopię dowodu wpłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości albo wydruk, o którym mowa w ust. 3. Do wniosku złożonego korespondencyjnie w ekspozyturze Centralnej Informacji dołącza się kopię dowodu wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy sądu, przy którego wydziale ksiąg wieczystych prowadzona jest ekspozytura, albo wydruk, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca w nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek.

4. Dowodu wniesienia opłaty w formie kopii albo wydruku nie zwraca się wnioskodawcy.

§ 9. 1. Wniosek, o którym mowa w § 5, rejestruje się w prowadzonej w centrali Centralnej Informacji albo ekspozyturach Centralnej Informacji ewidencji wniosków, zamieszczając w niej dane o chwili wpływu wniosku, rodzaju wniosku oraz chwili i sposobie jego załatwienia.

2. Wniosek o wyszukanie ksiąg wieczystych w cbdkw rejestruje się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3, zamieszczając informację o wnioskodawcy, chwili wpływu wniosku oraz okolicznościach, o których mowa w § 18 ust. 5.

§ 10. 1. Wniosek niezłożony na urzędowym formularzu, nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, a także wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, lub złożony z naruszeniem § 8 ust. 1-3, pozostawia się bez nadania biegu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę, wraz z podaniem przyczyny.

2. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia braki, o których mowa w ust. 1, zostaną usunięte, wydaje się żądany dokument.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą wniosków złożonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3.

§ 11. 1. Dokumenty wydawane przez Centralną Informację są opatrzone, z zastrzeżeniem dokumentów samodzielnie wydrukowanych w trybie art. 364 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zwanej dalej „ustawą”, pieczęcią urzędową i podpisem upoważnionego pracownika, zawierają oznaczenie sygnatury, a także oznaczenie i liczbę stron oraz miejsce sporządzenia dokumentu.

2. Niezależnie od treści złożonego wniosku Centralna Informacja wydaje dokument opisujący stan prawny ujawniony w księdze wieczystej, który zawiera także informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie danych z cbdkw.

§ 12. Składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, wniosek o wydanie dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 1, może zawierać żądanie samodzielnego wydrukowania dokumentu w trybie art. 364 ust. 4 ustawy albo żądanie jego doręczenia na wskazany przez wnioskodawcę adres.

§ 13. 1. Dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1, wydawany jest bezpośrednio wnioskodawcy przez centralę Centralnej Informacji albo ekspozytury Centralnej Informacji.

2. Jeżeli we wniosku o wydanie dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 1, zawarto żądanie doręczenia dokumentu, centrala Centralnej Informacji albo ekspozytura Centralnej Informacji przesyła dokument na wskazany we wniosku adres.

3. Przepis ust. 2 stosuje się także w razie zaistnienia przeszkód uniemożliwiających wydanie bezpośrednio wnioskodawcy dokumentu przez centralę Centralnej Informacji albo ekspozyturę Centralnej Informacji.

§ 14. 1. Jeżeli wniosek o wydanie dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 1, dotyczy księgi wieczystej, której treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, Centralna Informacja przekazuje go wraz z oryginalnym dowodem wniesienia opłaty albo dowodem wniesienia opłaty w formie kopii albo wydruku w celu załatwienia właściwemu sądowi rejonowemu prowadzącemu księgi wieczyste.

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, uniemożliwia złożenie wniosku dotyczącego księgi wieczystej, której treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. W takim przypadku wnioskodawca jest informowany o braku numeru księgi wieczystej w cbdkw.

§ 15. 1. Przeglądanie księgi wieczystej odbywa się na wniosek złożony w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.

2. Przeglądanie księgi wieczystej nie wymaga uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.

3. Przeglądanie księgi wieczystej polega na wywołaniu na ekran monitora aktualnej albo zupełnej treści żądanej księgi wieczystej.

4. W każdej ekspozyturze Centralnej Informacji umożliwia się przeglądanie treści księgi wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3.

5. Ze względu na bezpieczeństwo cbdkw Centralna Informacja może ograniczyć możliwość przeglądania ksiąg wieczystych poprzez wskazanie maksymalnej liczby wniosków o przeglądanie ksiąg wieczystych kierowanych z jednej lokalizacji internetowej lub przedłużenie minimalnego czasu na udzielenie dostępu do księgi wieczystej.

§ 16. 1. Dokument wydrukowany samodzielnie w trybie art. 364 ust. 4 ustawy posiada następujące cechy:

1)   informację, że został on samodzielnie wydrukowany w trybie art. 364 ust. 4 ustawy;

2)   niepowtarzalny identyfikator wydruku umożliwiający weryfikację samodzielnie wydrukowanego dokumentu z danymi zawartymi w cbdkw;

3)   adres strony internetowej umożliwiającej weryfikację treści dokumentu;

4)   oznaczenie danych adresowych Centralnej Informacji, z której pochodzą dane ujawnione w dokumencie;

5)   (uchylony); 5)

6) 6) informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie danych z cbdkw;

7)   wskazanie, ile stron liczy dokument, oraz oznaczenie numeru każdej strony;

8)   nazwę dokumentu zgodną z § 4 ust. 1;

9)   klauzulę, że zgodnie z art. 364 ust. 4 zdanie drugie ustawy samodzielnie wydrukowany dokument posiada moc dokumentu wydawanego przez sąd, bez zaopatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionego pracownika;

10)  pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w § 17.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5 7 i 8, ujawnia się na każdej stronie dokumentu.

§ 17. 1. 7) Weryfikacja stanowi procedurę umożliwiającą potwierdzenie, że dokument poddany weryfikacji pochodzi z Centralnej Informacji. Ważność samodzielnie wydrukowanego dokumentu nie jest zależna od przeprowadzenia procedury weryfikacji.

2. Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest możliwa za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3. Do ograniczenia możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu stosuje się przepis § 15 ust. 5.

3. Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest możliwa w ciągu 24 miesięcy od chwili złożenia wniosku w trybie art. 364 ust. 4 ustawy.

4. Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest bezpłatna i nie wymaga uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.

5. Procedura weryfikacji składa się z następujących etapów:

1)   w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3, udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, weryfikujący odnajduje funkcjonalność weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu;

2)   weryfikujący wprowadza identyfikator wydruku, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2.

6. 8) Wynikiem weryfikacji jest pochodząca z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, informacja:

1)   o tym, że dokument o podanym identyfikatorze został wydany przez Centralną Informację w trybie art. 364 ust. 4 ustawy, o dacie jego wydania i o jego treści albo

2)   o tym, że dokument o podanym identyfikatorze nie został wydany przez Centralną Informację w trybie art. 364 ust. 4 ustawy albo że od daty jego wydania upłynęły ponad 24 miesiące.

7. W przypadku informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, jeżeli treść księgi wieczystej uległa zmianie od chwili wydania dokumentu, system teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, wskazuje, w jakich działach i rubrykach księgi wieczystej dane zawarte w samodzielnie wydrukowanym dokumencie nie są aktualne. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, umożliwia przeglądanie treści księgi wieczystej stanowiącej źródło danych dla samodzielnie wydrukowanego dokumentu bez składania odrębnego wniosku.

8. Wynik weryfikacji może zostać wydrukowany samodzielnie przez weryfikującego.

9. Wydruk, o którym mowa w ust. 8, zawiera dane określające weryfikowany dokument oraz czas i wynik weryfikacji.

§ 18. 1. Zgoda Ministra Sprawiedliwości na wielokrotne nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, o której mowa w art. 364 ust. 8 ustawy, udzielana jest na wniosek, który zawiera:

1)   oznaczenie wnioskodawcy;

2)   oznaczenie podmiotu, o którym mowa w art. 364 ust. 8 ustawy;

3)   wskazanie ustawowych zadań, o których mowa w art. 364 ust. 8 ustawy, z powołaniem konkretnych przepisów prawa;

4)   uzasadnienie przesłanki niezbędności, o której mowa w art. 364 ust. 8 ustawy;

5)   w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 364 ust. 8 pkt 1–6 oraz 8-17 ustawy, dane identyfikacyjne osób fizycznych działających z upoważnienia i na rzecz tego podmiotu, obejmujące: imię, nazwisko oraz numer PESEL, jeżeli został nadany;

6)   w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 364 ust. 8 pkt 7 i 18 ustawy, dane identyfikacyjne tych osób, obejmujące: imię, nazwisko oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 364 ust. 9 ustawy, we wniosku należy wskazać i uzasadnić uprawnienie wnioskodawcy do występowania w imieniu grupy podmiotów.

3. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w art. 364 ust. 8 ustawy, wnioskodawca informowany jest o założeniu kont użytkowników mających prawo wyszukiwania ksiąg wieczystych w cbdkw.

4. Osoba fizyczna działająca z upoważnienia i na rzecz podmiotu uprawnionego do składania wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych uwierzytelnia się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.

5. Osoba, o której mowa w ust. 4, wskazuje kryterium wyszukania oraz uzasadnia szczegółowo potrzebę wyszukania ksiąg wieczystych w cbdkw, chyba że sprawa, w której następuje wyszukanie, posiada sygnaturę — wówczas wystarczy jej podanie.

§ 19. 1. Wyszukanie ksiąg wieczystych w cbdkw za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, polega na wywołaniu na ekran monitora numerów ksiąg wieczystych spełniających wskazane przez wnioskującego kryteria wyszukania ksiąg wieczystych.

2. Wyszukanie ksiąg wieczystych może być przeprowadzone według następujących kryteriów:

1)   oznaczenie nieruchomości, lokalu lub domu jednorodzinnego;

2)   oznaczenie podmiotu wpisanego do działu II księgi wieczystej;

3)   numer dziennika księgi wieczystej;

4)   elementy numeru księgi wieczystej, zawierające co najmniej czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, oraz numer w repertorium ksiąg wieczystych.

§ 20.1. W wyniku wyszukania ksiąg wieczystych w cbdkw ujawnia się także kryteria, na podstawie których miało miejsce wyszukanie.

2. Wynik wyszukania ksiąg wieczystych w cbdkw odzwierciedla stan danych zawartych w cbdkw, a także zawiera informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie danych z cbdkw.

3. Osoba dokonująca wyszukania ksiąg wieczystych w cbdkw może przeglądać wyszukane księgi bez składania odrębnych wniosków.

4. Centralna Informacja może ograniczyć liczbę jednorazowo wyszukanych ksiąg wieczystych. W takim przypadku system teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, ujawnia w wyniku wyszukania tylko część numerów ksiąg wieczystych, informując o tym wnioskującego.

§ 21. 1. Zgoda Ministra Sprawiedliwości, o której mowa w art. 364 ust. 13 ustawy, na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w cbdkw, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej Informacji udzielana jest na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 364 ust. 8 ustawy, zawierający:

1)   oznaczenie wnioskodawcy;

2)   oznaczenie podmiotu, o którym mowa w art. 364 ust. 8 ustawy;

3)   wskazanie ustawowych zadań, o których mowa w art. 364 ust. 8 ustawy, z powołaniem konkretnych przepisów prawa;

4)   uzasadnienie przesłanki niezbędności, o której mowa w art. 364 ust. 8 ustawy;

5)   uzasadnienie przesłanki, o której mowa w art. 364 ust. 13 pkt 3 ustawy, poprzez wskazanie specyfiki i zakresu realizowanych zadań ustawowych wymagających wyszukiwania ksiąg wieczystych w trybie art. 364 ust. 13 ustawy;

6)   oświadczenie podmiotu występującego o zgodę w trybie art. 364 ust. 13 ustawy, że posiada urządzenia lub systemy teleinformatyczne, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z cbdkw, zakresu danych oraz daty ich uzyskania;

7)   oświadczenie podmiotu występującego o zgodę w trybie art. 364 ust. 13 ustawy o posiadaniu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem;

8)   wskazanie osoby umocowanej do rozwiązywania technicznych problemów udzielenia możliwości wyszukiwania ksiąg wieczystych;

9)   oświadczenie o wykorzystywaniu dostępu w trybie art. 364 ust. 13 ustawy wyłącznie zgodnie z celem wynikającym z ustawy i oświadczenie o zabezpieczeniu danych uzyskanych w wyniku wyszukania.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 364 ust. 9 ustawy, we wniosku należy wskazać i uzasadnić uprawnienie wnioskodawcy do występowania w imieniu grupy podmiotów.

3. Centralna Informacja może żądać szczegółowego wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.

4. Decyzja Ministra Sprawiedliwości, o której mowa w art. 364 ust. 13 ustawy, stanowi podstawę do stworzenia przez Centralną Informację technicznych warunków umożliwiających jej wykonanie.

§ 22. Ustala się wzór urzędowego formularza wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej oraz zaświadczenia o zaniknięciu księgi wieczystej, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 23. Ustala się następujący zakres danych objętych wnioskiem składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3:

1)   dla wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej:

a)   wskazanie, czy wydany ma być odpis zwykły czy zupełny,

b)   numer księgi wieczystej,

c)   żądanie wydania dokumentu w celu jego samodzielnego wydrukowania albo żądanie doręczenia dokumentu na wskazany adres,

d)   w przypadku żądania doręczenia dokumentu na wskazany adres — także imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres, na który należy dokonać doręczenia;

2)   dla wniosku o wydanie wyciągu z księgi wieczystej:

a)   wskazanie numerów działów, z których ma być dokonany wyciąg,

b)   numer księgi wieczystej,

c)   żądanie wydania dokumentu w celu jego samodzielnego wydrukowania albo żądanie doręczenia dokumentu na wskazany adres,

d)   w przypadku żądania doręczenia dokumentu na wskazany adres — także imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres, na który należy dokonać doręczenia;

3)   dla wniosku o wydanie zaświadczenia o zaniknięciu księgi wieczystej:

a)   numer księgi wieczystej,

b)   żądanie wydania dokumentu w celu jego samodzielnego wydrukowania albo żądanie doręczenia dokumentu na wskazany adres,

c)   w przypadku żądania doręczenia dokumentu na wskazany adres — także imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres, na który należy dokonać doręczenia;

4)   dla wniosku o przeglądanie księgi wieczystej: numer księgi wieczystej;

5)   dla wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w cbdkw:

a)   wskazanie kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 2,

b)   uzasadnienie potrzeby wyszukania ksiąg wieczystych zgodnie z § 18 ust. 5.

§ 24. Dopuszcza się składanie wniosków o wydanie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, według dotychczasowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz. U. Nr 162, poz. 1572 oraz z 2009 r. Nr 29, poz. 188) do czasu wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 r. 9)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 830, 941 i 1289 oraz z 2015 r. poz. 218, 978 i 1433.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. poz. 791), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. poz. 1040), które weszło w życie z dniem 27 sierpnia 2015 r.

5)    Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. Nr 162, poz. 1571 oraz z 2005 r. Nr 119, poz. 1011), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. poz. 941).