ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich

Na podstawie art. 95da ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zakładzie — rozumie się przez to zakład poprawczy;

2) schronisku — rozumie się przez to schronisko dla nieletnich;

3) nieletnim — rozumie się przez to nieletniego odbywającego praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich;

4) kwocie bazowej — rozumie się przez to kwotę bazową dla sądowych kuratorów zawodowych, której wysokość określa ustawa budżetowa na dany rok.

§ 2. Określając wysokość stypendium, uwzględnia się:

1) czas trwania praktycznej nauki zawodu w okresie pobytu nieletniego w zakładzie lub schronisku w danym roku szkolnym, począwszy od momentu jej rozpoczęcia;

2) ilość i czas trwania zajęć odbywanych w ramach praktycznej nauki zawodu, w tym ilość i czas trwania praktyk zawodowych;

3) wysokość środków finansowych na organizację praktycznej nauki zawodu, którymi dysponuje zakład lub schronisko;

4) potrzeby przygotowania nieletnich do podejmowania aktywności zawodowej i dalszego doskonalenia zawodowego.

§ 3. 1. Miesięczną wysokość stypendium ustala się jako 1% kwoty bazowej.

2. Stypendium może być zwiększone o 50% jego wysokości, jeżeli nieletni uzyskał półroczną ocenę o jeden stopień wyższą niż w półroczu poprzednim.

§ 4. 1. Wysokość stypendium może być zmniejszona za każdy dzień nieobecności nieletniego na praktykach zawodowych:

1) w przypadku nieobecności usprawiedliwionej przyczynami zdrowotnymi — w wysokości 1% za każdy dzień nieobecności w miesiącu;

2) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej lub usprawiedliwionej innymi przyczynami niż zdrowotne — w wysokości 10% za każdy dzień nieobecności w miesiącu.

2. Za dni usprawiedliwionej nieobecności uważa się dni określone w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy.

3. Za dni usprawiedliwionej nieobecności z innych przyczyn niż zdrowotne uważa się okres nieobecności trwający nieprzerwanie nie dłużej niż 7 dni praktyk zawodowych w miesiącu.

4. Za nieusprawiedliwioną nieobecność nieletniego uważa się także nieobecność na 6 godzinach praktyk zawodowych w poszczególnych dniach w ciągu miesiąca.

§ 5. Stypendium za miesiąc, w którym nieletni kończy naukę zawodu, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do dni odbytych praktyk zawodowych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.