ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych

Na podstawie art. 37b ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych (Dz. U. Nr 144, poz. 1012) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komornik przekazuje akta spraw Krajowej Radzie Komorniczej najpóźniej w ciągu trzech lat od zakończenia postępowania, a zbędne urządzenia ewidencyjne najpóźniej w ciągu trzech lat od ich zamknięcia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.