ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu dla kandydatów na aplikantów prokuratorskich

Na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za przeprowadzenie części pisemnej konkursu dla kandydatów na aplikantów prokuratorskich członek komisji egzaminacyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 0,1 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury apelacyjnej w stawce pierwszej awansowej za każdą pracę pisemną podlegającą ocenie przez komisję egzaminacyjną.

§ 2. Za przeprowadzenie części ustnej konkursu dla kandydatów na aplikantów prokuratorskich członek komisji egzaminacyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 0,4 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury apelacyjnej w stawce pierwszej awansowej za każdego kandydata na aplikanta prokuratorskiego zdającego tę część konkursu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417.