ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu dla kandydatów na aplikantów sądowych

Na podstawie art. 142 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za przeprowadzenie części pisemnej konkursu dla kandydatów na aplikantów sądowych członek komisji egzaminacyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 0,1 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego w stawce pierwszej awansowej za każdą pracę pisemną podlegającą ocenie przez komisję egzaminacyjną.

§ 2. Za przeprowadzenie części ustnej konkursu dla kandydatów na aplikantów sądowych członek komisji egzaminacyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 0,4 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego w stawce pierwszej awansowej za każdego kandydata na aplikanta sądowego zdającego tę część konkursu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417.