ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organ właściwy w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin, zakres jego działania, stopień dysponenta środków, siedzibę organu, strukturę organizacyjną oraz sposób powoływania i odwoływania organu oraz jego zastępców.

§ 2. 1. Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej, zwany dalej „Dyrektorem Biura”, jest organem właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego osób, o których mowa w § 1.

2. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

3. Zastępców Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Służby więziennej na pisemny wniosek Dyrektora Biura.

§ 3. Dyrektor Biura jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

§ 4. Siedzibą Dyrektora Biura jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5. 1. Do zadań Dyrektora Biura należy w szczególności:

1) ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia oraz ustalanie prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin;

2) dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, a także współpraca z instytucjami finansowymi w tym zakresie;

3) dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń pieniężnych;

4) dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych;

5) ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i dochodzenie ich zwrotu;

6) współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego;

7) współpraca – w granicach uprawnień – z organami administracji rządowej, organami jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu Służby Więziennej;

8) przedkładanie Ministrowi Sprawiedliwości zaopiniowanych wniosków o przyznanie zaopatrzenia emerytalnego w drodze wyjątku;

9) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego;

10) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego;

11) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej oraz wykonywanie budżetu państwa według zasad określonych dla jednostek budżetowych;

12) wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne;

13) prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz bieżąca jej aktualizacja;

14) udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.

2. Obsługę realizacji zadań Dyrektora Biura, o których mowa w ust. 1, zapewnia Biuro Emerytalne Służby Więziennej, zwane dalej „Biurem Emerytalnym”.

§ 6. W skład Biura Emerytalnego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół ustalania świadczeń;

2) Zespół realizacji świadczeń;

3) Zespół obsługi informatycznej;

4) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej;

5) Samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.