ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów

Na podstawie art. 100a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze asystentów prokuratorów wynosi od 2675 złotych do 3824 złotych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2012 r. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów (Dz. U. Nr 97, poz. 813 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 305), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192).