ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

Na podstawie art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia asystentów sędziów w sądach powszechnych.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów w następującej wysokości:


Lp. Sąd zatrudniający asystenta sędziego Kwota w złotych
1 sąd apelacyjny 2 970-3 400
2 sąd okręgowy 2 650-2 965
3 sąd rejonowy 2 335-2 645

§ 3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń asystentów sędziów od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów (Dz. U. Nr 127, poz. 1332).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.