ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zakładzie karnym, poprawczym i schronisku dla nieletnich, zwanych dalej „zakładem”, organizuje się i prowadzi bibliotekę dla skazanych, tymczasowo aresztowanych oraz nieletnich umieszczonych w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, a także dla pracowników zakładu oraz pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej.

§ 2. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o zakładzie karnym, należy przez to rozumieć zakład karny w rozumieniu art. 242 § 3a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1) ).

§ 3. 1. Obsługę biblioteczną zakładu zapewnia biblioteka wchodząca w skład jego struktury organizacyjnej.

2. Obsługę biblioteczną zakładu może również zapewniać biblioteka publiczna na zasadzie współdziałania z biblioteką, o której mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Organizatorem biblioteki w zakładzie jest dyrektor zakładu.

2. Dyrektor zakładu zapewnia odpowiednie warunki do obsługi bibliotecznej, w szczególności:

1) usytuowanie biblioteki w zakładzie w sposób dostępny dla wszystkich jej użytkowników;

2) odpowiednie wyposażenie biblioteki w niezbędny sprzęt biblioteczny oraz podręczny warsztat introligatorski zapewniający możliwość bieżącej konserwacji księgozbioru;

3) wyodrębnienie, w miarę możliwości, stanowiska przeznaczonego na czytelnię lub stanowiska komputerowego;

4) środki finansowe na wyposażenie i prowadzenie działalności bibliotecznej, w szczególności na:

a) zakup materiałów bibliotecznych

b) doskonalenie zawodowe pracowników związanych z działalnością biblioteczną.

§ 5. Organizacja obsługi bibliotecznej, kompletowanie oraz utrzymanie w należytym stanie księgozbioru należy do zakresu czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich.

§ 6. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach i w godzinach otwarcia biblioteki, które dyrektor zakładu określa w regulaminie biblioteki.

§ 7. 1. W bibliotece zakładu gromadzi się, opracowuje i udostępnia następujące księgozbiory:

1) ogólny — przeznaczony dla wszystkich użytkowników;

2) podręczny — stanowiący księgozbiór czytelni, o ile została ona utworzona w bibliotece, przeznaczony dla wszystkich użytkowników;

3) fachowy — przeznaczony wyłącznie dla:

a) pracowników zakładu — w przypadku biblioteki w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich

b) pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej — w przypadku biblioteki w zakładzie karnym.

2. W miarę potrzeby, w bibliotece zakładu tworzy się zbiory dokumentów audiowizualnych i elektronicznych dopuszczonych do publicznego odtwarzania.

§ 8. 1. W zakładzie karnym prowadzi się, w miarę potrzeby, punkty biblioteczne, które mogą być zlokalizowane w oddziałach mieszkalnych, szpitalach, ośrodkach diagnostycznych, oddziałach, o których mowa wart. 88a § 1 i art. 212a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy, oddziałach zewnętrznych oraz w oddziałach terapeutycznych.

2. W punkcie bibliotecznym szpitala, w oddziale zakaźnym gromadzi się, opracowuje i udostępnia księgozbiór, który jest stały, niewymienny, obłożony folią i dezynfekowany.

§ 9. 1. W bibliotece zakładu są prowadzone:

1) ewidencja czytelników i wypożyczeń;

2) ewidencja materiałów bibliotecznych;

3) katalog alfabetyczny i katalog rzeczowy.

2. W ewidencji czytelników i wypożyczeń gromadzi się następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko czytelnika;

2) numer PESEL czytelnika;

3) numer karty czytelnika.

3. Ewidencje i katalogi mogą być prowadzone w formie elektronicznej.

4. Do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy dotyczące sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

§ 10. 1. Współdziałanie biblioteki publicznej z biblioteką zakładu polega w szczególności na:

1) udostępnianiu lub przekazywaniu materiałów bibliotecznych;

2) przekazywaniu informacji na temat gromadzonych materiałów bibliotecznych;

3) udzielaniu pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;

4) współpracy przy prowadzeniu działalności edukacyjnej.

2. Zasady współdziałania określa porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem biblioteki publicznej a dyrektorem zakładu.

3. Porozumienia zawarte na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. Nr 111, poz. 1309) zostaną dostosowane do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431 oraz z 2012 r. poz. 908.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. Nr 111, poz. 1309), które utraciło moc z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).