ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 i 1514) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowość informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej, przekazywanych do Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej „Rejestrem”, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

2)   szczegółowość informacji umieszczanych w zawiadomieniu o zmianach ewidencyjnych, zwanym dalej „zawiadomieniem”, lub zawiadomieniu dotyczącym podmiotu zbiorowego, przekazywanych do Rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. W karcie rejestracyjnej podmiotu zbiorowego umieszcza się informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Na oznaczenie podmiotu zbiorowego składają się: nazwa (firma), forma prawna oraz numer Krajowego Rejestru Sądowego, o ile podmiot zbiorowy podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, lub, w przypadku podmiotu zbiorowego niepodlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, nazwa oraz numer właściwego rejestru.

§ 3. W zawiadomieniu o wykonaniu kar umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu wykonującego orzeczenie;

3)   rodzaj i wymiar kary;

4)   datę wykonania kary.

§ 4. 1. W zawiadomieniu o zamianie kary umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   rodzaj i wymiar kary podlegającej zamianie;

4)   rodzaj i wymiar kary zastępczej;

5)   datę wydania postanowienia.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o zamianie kary w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o zamianie kary;

3)   datę wydania postanowienia o zamianie kary;

4)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5)   datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 5. W zawiadomieniu o wykonaniu środków karnych umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu wykonującego orzeczenie;

3)   rodzaj i wymiar środka karnego;

4)   datę wykonania środka karnego.

§ 6. 1. W zawiadomieniu o warunkowym zwolnieniu umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   datę uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na mocy art. 9 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1) ), zwanej dalej „Kodeksem karnym wykonawczym”;

5)   sygnaturę akt sądu penitencjarnego;

6)   okres próby (do dnia);

7)   informację o orzeczonym dozorze.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o warunkowym zwolnieniu w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu;

3)   datę wydania postanowienia o warunkowym zwolnieniu;

4)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5)   datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 7. 1. W zawiadomieniu o odwołaniu warunkowego zwolnienia umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   datę uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na mocy art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o odwołaniu warunkowego zwolnienia w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o odwołaniu warunkowego zwolnienia;

3)   datę wydania postanowienia o odwołaniu;

4)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5)   datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 8. 1. W zawiadomieniu o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   datę uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na mocy art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego;

5)   rodzaj i wymiar kary;

6)   okres, na jaki odroczono wykonanie kary.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności;

3)   datę wydania postanowienia o odroczeniu;

4)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5)   datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 9. 1. W zawiadomieniu o przerwie wykonania kary pozbawienia wolności umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   datę uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na mocy art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego albo prokurator na podstawie art. 154 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego sprzeciwił się udzieleniu przerwy;

5)   rodzaj i wymiar kary;

6)   okres, na jaki udzielono przerwy.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o przerwie wykonania kary pozbawienia wolności w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;

3)   datę wydania postanowienia o przerwie;

4)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5)   datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 10. W zawiadomieniu o rozpoczęciu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu wykonującego orzeczenie;

3)   rodzaj środka zabezpieczającego;

4)   datę rozpoczęcia wykonywania środka zabezpieczającego;

5)   miejsce wykonywania środka zabezpieczającego.

§ 11. W zawiadomieniu o zakończeniu wykonywania lub wykonaniu środków zabezpieczających umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu wykonującego orzeczenie;

3)   rodzaj środka zabezpieczającego;

4)   datę zakończenia lub datę wykonania środka zabezpieczającego.

§ 12. W zawiadomieniu o uchyleniu środków zabezpieczających umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   rodzaj środka zabezpieczającego;

4)   datę wydania postanowienia.

§ 13. W zawiadomieniu o zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   datę uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na mocy art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 14. W zawiadomieniu o zwolnieniu od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   datę uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 15. W zawiadomieniu o zwolnieniu od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 § 3 i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   datę uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 16. W zawiadomieniu o umorzeniu postępowania wykonawczego umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   datę uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego;

5)   podstawę prawną i treść postanowienia;

6)   rodzaj kary lub środka karnego.

§ 17. W zawiadomieniu o śmierci osoby, której dane zgromadzono w Rejestrze, umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego;

3)   datę wydania postanowienia.

§ 18. 1. W zawiadomieniu o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   datę uprawomocnienia postanowienia, jeżeli zostało ono wydane na podstawie art. 75 § 2 i 3 Kodeksu karnego albo jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

3)   datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 19. 1. W zawiadomieniu o zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego, umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   datę uprawomocnienia postanowienia;

5)   okres próby;

6)   informacje o orzeczonej grzywnie, środkach karnych, obowiązkach lub dozorze.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego, w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego;

3)   datę wydania postanowienia o zawieszeniu;

4)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5)   datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 20. 1. W zawiadomieniu o zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   datę uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego;

5)   okres próby.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności;

3)   datę wydania postanowienia o zawieszeniu;

4)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5)   datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 21. W zawiadomieniu o uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   datę kasacji;

3)   treść kasacji.

§ 22. W zawiadomieniu o przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   treść postanowienia.

§ 23. W zawiadomieniu o stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał orzeczenie w przedmiocie stwierdzenia nieważności;

3)   datę orzeczenia stwierdzającego nieważność;

4)   treść orzeczenia stwierdzającego nieważność.

§ 24. W zawiadomieniu o wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   treść postanowienia.

§ 25. 1. W zawiadomieniu o zastosowaniu amnestii umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   datę zastosowania amnestii;

3)   treść amnestii.

2. W przypadku uchylenia orzeczenia o amnestii w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   datę uchylenia orzeczenia o amnestii;

3)   treść uchylenia orzeczenia o amnestii.

§ 26. W zawiadomieniu o ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   datę wydania postanowienia;

3)   treść postanowienia.

§ 27. W zawiadomieniu o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   datę uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 28. W zawiadomieniu o zarządzeniu zatarcia skazania na podstawie art. 107 § 2 i 4 albo art. 337 Kodeksu karnego umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   datę uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 29. 1. W zawiadomieniu o zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   sygnaturę akt sądu penitencjarnego;

4)   datę wydania postanowienia;

5)   rodzaj i wymiar kary.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

3)   datę wydania postanowienia o zezwoleniu;

4)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu;

5)   datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 30. W zawiadomieniu o uchyleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   sygnaturę akt sądu penitencjarnego;

4)   datę wydania postanowienia.

§ 31. W zawiadomieniu o wykonaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu wykonującego orzeczenie;

3)   datę wykonania kary;

4)   rodzaj i wymiar wykonanej kary.

§ 32. W zawiadomieniu o przerwie w wykonywaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   sygnaturę akt sądu penitencjarnego;

4)   datę wydania postanowienia;

5)   okres, na jaki udzielono przerwy.

§ 33. 1. W zawiadomieniu o warunkowym zawieszeniu wykonania reszty kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3)   sygnaturę akt sądu penitencjarnego;

4)   datę wydania postanowienia;

5)   datę uprawomocnienia postanowienia;

6)   okres próby;

7)   informacje o orzeczonej grzywnie, obowiązkach lub dozorze kuratora.

2. W przypadku uchylenia postanowienia o warunkowym zawieszeniu wykonania reszty kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o uchyleniu warunkowego zawieszenia;

3)   sygnaturę akt sądu penitencjarnego;

4)   datę wydania postanowienia o uchyleniu.

§ 34. W zawiadomieniu o przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu przekazującego;

3)   datę wydania postanowienia w przedmiocie wystąpienia o wykonanie orzeczenia;

4)   nazwę państwa wykonania orzeczenia;

5)   nazwę organu sądowego państwa wykonania orzeczenia;

6)   informacje, czy orzeczenie było już uprzednio przekazane do innego państwa;

7)   rodzaj orzeczonej kary, środka karnego, środka związanego z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązku;

8)   wymiar przekazanej do wykonania kary, środka karnego, środka związanego z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązku;

9)   informacje o przekazaniu do wykonania dozoru kuratora lub innej instytucji publicznej;

10)  informacje o przekazaniu do wykonania przepadku;

11)  datę wydania postanowienia o umorzeniu postępowania wykonawczego;

12)  datę wydania postanowienia o podjęciu postępowania wykonawczego.

§ 35. W zawiadomieniu o wykonaniu przekazanej kary przez organ sądowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę państwa wykonania orzeczenia;

3)   nazwę organu sądowego państwa wykonania orzeczenia;

4)   rodzaj przekazanej do wykonania kary, środka karnego, środka związanego z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązku;

5)   wymiar przekazanej do wykonania kary, środka karnego, środka związanego z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązku;

6)   datę, z którą wykonano karę, środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie.

§ 36. W zawiadomieniu o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia.

§ 37. W zawiadomieniu o odstąpieniu od umieszczenia w zakładzie poprawczym i wymierzeniu kary umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   rodzaj i wymiar kary;

5)   informację o odstąpieniu od wymierzenia kary.

§ 38. W zawiadomieniu o warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   okres próby;

5)   nazwę środka wychowawczego stosowanego w okresie próby.

§ 39. W zawiadomieniu o odwołaniu warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia.

§ 40. W zawiadomieniu o warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   nazwę orzeczonego środka wychowawczego.

§ 41. W zawiadomieniu o zarządzeniu umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym, po warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia, umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia.

§ 42. W zawiadomieniu o zmianie środka wychowawczego lub wychowawczo-leczniczego umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   rodzaj środka, na jaki następuje zmiana;

5)   rodzaj dodanego środka.

§ 43. W zawiadomieniu o uchyleniu środka wychowawczego lub wychowawczo-leczniczego umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   rodzaj uchylanego środka.

§ 44. W zawiadomieniu o przerwaniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   okres, na jaki udzielono przerwy.

§ 45. W zawiadomieniu o odwołaniu przerwy w wykonywaniu środków wychowawczych lub poprawczych umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia.

§ 46. W zawiadomieniu o odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia;

4)   okres, na jaki odroczono wykonywanie środków wychowawczych lub poprawczych.

§ 47. W zawiadomieniu o odwołaniu odroczenia wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia.

§ 48. W zawiadomieniu o odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia.

§ 49. W zawiadomieniu o umorzeniu postępowania wykonawczego w postępowaniu w sprawach nieletnich umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)   datę wydania postanowienia.

§ 50. W zawiadomieniu o wykonaniu środka zabezpieczającego przepadku przedmiotów umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   datę wykonania środka.

§ 51. W zawiadomieniu o powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2)   datę powołania.

§ 52. W zawiadomieniu o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy;

2)   datę wydania postanowienia;

3)   okres, na jaki umieszczono nieletniego w schronisku dla nieletnich.

§ 53. W zawiadomieniu o przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy;

2)   datę wydania postanowienia;

3)   okres, na jaki przedłużono pobyt w schronisku dla nieletnich.

§ 54. W zawiadomieniu o zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich umieszcza się:

1)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy;

2)   datę wydania postanowienia.

§ 55. W zawiadomieniu o rozesłaniu listu gończego umieszcza się:

1)   nazwę organu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

2)   datę wydania postanowienia o poszukiwaniu listem gończym;

3)   informację, czy list dotyczy podejrzanego, oskarżonego czy skazanego;

4)   kwalifikację prawną czynu zabronionego;

5)   informację, czy list został wydany w celu wykonania kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności;

6)   nazwę sądu i sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji, jeżeli postanowienie o poszukiwaniu listem gończym dotyczy osoby skazanej.

§ 56. W zawiadomieniu o odwołaniu listu gończego umieszcza się:

1)   nazwę organu, który wydał postanowienie o odwołaniu, oraz sygnaturę akt sprawy;

2)   datę wydania postanowienia o odwołaniu;

3)   nazwę organu, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym;

4)   sygnaturę akt sprawy postanowienia o poszukiwaniu;

5)   datę wydania postanowienia o poszukiwaniu;

6)   informację, czy list dotyczy podejrzanego, oskarżonego czy skazanego;

7)   informację, czy list został wydany w celu wykonania przez skazanego kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary pozbawienia wolności.

§ 57. W zawiadomieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania umieszcza się:

1)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

2)   datę wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania;

3)   kwalifikację prawną zarzucanego czynu;

4)   czas trwania wraz z okresem (od — do);

5)   miejsce osadzenia — nazwę zakładu leczniczego.

§ 58. W zawiadomieniu o zakończeniu stosowania tymczasowego aresztowania umieszcza się:

1)   nazwę organu, który wydał postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania, oraz sygnaturę akt sprawy;

2)   datę wydania postanowienia o uchyleniu;

3)   nazwę sądu, który wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania;

4)   sygnaturę akt sprawy postanowienia o zastosowaniu;

5)   datę wydania postanowienia o zastosowaniu.

§ 59. 1. W zawiadomieniu o wykonywaniu tymczasowego aresztowania umieszcza się:

1)   nazwę sądu, który wydał postanowienie, oraz sygnaturę akt sprawy;

2)   datę wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania;

3)   kwalifikację prawną zarzucanego czynu;

4)   miejsce osadzenia tymczasowo aresztowanego;

5)   informacje o przebiegu wykonywania tymczasowego aresztowania, na które składają się:

a)   data rozpoczęcia wykonywania tymczasowego aresztowania,

b)   data i powód zakończenia stosowania tymczasowego aresztowania,

c)   termin upływu stosowania tymczasowego aresztowania,

d)   informacja o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania, która określa, do kiedy przedłużono stosowanie tymczasowego aresztowania,

e)   informacja o skróceniu stosowania tymczasowego aresztowania, która określa, do kiedy tymczasowe aresztowanie będzie stosowane.

2. W przypadku gdy tymczasowo aresztowany został wydany do udziału w czynnościach procesowych lub do zakładu leczniczego poza teren aresztu śledczego lub zakładu karnego, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, jako miejsce osadzenia tymczasowo aresztowanego wskazuje się areszt śledczy lub zakład karny, w którego ewidencji tymczasowo aresztowany pozostaje.

§ 60. 1. W zawiadomieniu o osobie pozbawionej wolności umieszcza się:

1)   informację o wykonywaniu kar: dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu albo zastępczej kary pozbawienia wolności;

2)   nazwę sądu oraz sygnaturę akt pierwszej instancji;

3)   datę wydania orzeczenia;

4)   kwalifikację prawną czynu zabronionego;

5)   rodzaj i wymiar kary;

6)   miejsce wykonywania kary;

7)   informacje o przebiegu wykonywania kary, na które składają się:

a)   data rozpoczęcia wykonywania kary,

b)   okresy wykonywania kary oraz powody przerwania biegu wykonywania kary, jeżeli kara wykonywana była w różnych okresach,

c)   data i powód zakończenia wykonywania kary.

2. W przypadku gdy skazany lub ukarany został wydany do udziału w czynnościach procesowych lub do zakładu leczniczego poza teren aresztu śledczego lub zakładu karnego, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, jako miejsce wykonywania kary wskazuje się areszt śledczy lub zakład karny, w którego ewidencji skazany lub ukarany pozostaje.

§ 61. W zawiadomieniu dotyczącym podmiotu zbiorowego o wykonaniu kary pieniężnej umieszcza się:

1)   wymiar kary;

2)   datę wykonania kary.

§ 62. W zawiadomieniu dotyczącym podmiotu zbiorowego o wykonaniu przepadku umieszcza się:

1)   rodzaj przepadku;

2)   datę wykonania przepadku.

§ 63. W zawiadomieniu dotyczącym podmiotu zbiorowego o wykonaniu zakazu umieszcza się:

1)   rodzaj i wymiar zakazu;

2)   datę wykonania zakazu.

§ 64. W zawiadomieniu dotyczącym podmiotu zbiorowego o wykonaniu podania wyroku do publicznej wiadomości umieszcza się datę wykonania.

§ 65. W zawiadomieniu dotyczącym podmiotu zbiorowego o likwidacji podmiotu zbiorowego umieszcza się datę likwidacji.

§ 66. W zawiadomieniu dotyczącym podmiotu zbiorowego o zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary umieszcza się:

1)   datę wydania postanowienia o zatarciu;

2)   datę uprawomocnienia postanowienia o zatarciu;

3)   podstawę prawną zatarcia.

§ 67. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611 oraz z 2013 r. poz. 849.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień (Dz. U. poz. 458), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1514).