ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 133, poz. 847 i Nr 234, poz. 1580) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 12 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) Sąd Rejonowy w Sandomierzu — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla miasta Sandomierz oraz gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Ożarów, Samborzec, Tarłów, Wilczyce i Zawichost,”;

2) w pkt 22:

a) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu,”,

b) lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) Sąd Rejonowy w Olsztynie —Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu,”;

3) w pkt 32 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Sąd Rejonowy w Wieluniu — Wydział Ksiąg Wieczystych dla gmin: Biała, Bolesławiec, Czarnożyły, Czastary, Galewice, Konopnica, Lututów, Łubnice, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Sokolniki, Wieluń, Wieruszów i Wierzch las,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731.