ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 1161, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;”,

b) w pkt 11:

— lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chorzowie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie i Siemianowicach Śląskich oraz sprawy organów rentowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach, Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach i Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach,

c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Tychach,”,

— uchyla się lit. d,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) w Sądzie Okręgowym w Kielcach:

a) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do K,

b) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od L do Ż;”,

d) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34) w Sądzie Okręgowym w Szczecinie:

a) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do Ł,

b) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od M do Ż;”,

e) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

„38) w Sądzie Okręgowym w Toruniu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;”,

f) pkt 44 otrzymuje brzmienie:

„44) w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu.”;

2) w § 3 w ust. 2:

a) w pkt 3:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bydgoszczy, Nakle n. Notecią, Szubinie i Żninie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bydgoszczy, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle n. Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie,”,

— uchyla się lit. c,

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu:

a) w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Głubczycach i Kędzierzynie-Koźlu,

b) w Sądzie Rejonowym w Kluczborku — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kluczborku i Oleśnie,

c) w Sądzie Rejonowym w Opolu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich;”,

c) pkt 33 otrzymuje brzmienie:

„33) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

a) w Sądzie Rejonowym w Mielcu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kolbuszowej i Mielcu,

b) w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Nisku i Stalowej Woli,

c) w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu;”,

d) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu:

a) w Sądzie Rejonowym w Brodnicy — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie,

b) w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Chełmnie i Grudziądzu,

c) w Sądzie Rejonowym w Toruniu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu i Wąbrzeźnie;”,

e) w pkt 37:

— uchyla się lit. a,

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Sądzie Rejonowym we Włocławku — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i Włocławku;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 762 i Nr 194, poz. 1639, z 2003 r. Nr 110, poz. 1054 i Nr 219, poz. 2166, z 2004 r. Nr 127, poz. 1331, Nr 231, poz. 2325 i Nr 281, poz. 2797, z 2005 r. Nr 62, poz. 556, Nr 112, poz. 948 i Nr 240, poz. 2026, z 2006 r. Nr 135, poz. 959 i Nr 241, poz. 1754, z 2007 r. Nr 50, poz. 339, Nr 155, poz. 1091 i Nr 243, poz. 1796 oraz z 2008 r. Nr 182, poz. 1132 i Nr 234, poz. 1583.