ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm. 1) ), a także art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste (Dz. U. Nr 95, poz. 843, z późn. zm. 3) ) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 12:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Sąd Rejonowy w Opatowie — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla gmin: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Sadowie i Wojciechowice,”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Sąd Rejonowy w Sandomierzu — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla miasta Sandomierz oraz gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Ożarów, Samborzec, Tarłów, Wilczyce i Zawichost,”;

2) w ust. 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Sąd Rejonowy w Głogowie — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu,”;

3) w ust. 21:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu,”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Sąd Rejonowy w Olsztynie — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu,”;

4) w ust. 27 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Sąd Rejonowy w Lipsku — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu,”;

5) w ust. 29a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Sąd Rejonowy w Wieluniu — dwa wydziały ksiąg wieczystych obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Ksiąg Wieczystych dla gmin: Biała, Bolesławiec, Czarnożyły, Czastary, Galewice, Konopnica, Lututów, Łubnice, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Sokolniki, Wieluń, Wieruszów i Wierzchlas,

b) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie dla gmin: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie i Sulmierzyce,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1448 i Nr 194, poz. 1637, z 2003 r. Nr 13, poz. 135, Nr 110, poz. 1050 i Nr 219, poz. 2168, z 2004 r. Nr 127, poz. 1329, Nr 148, poz. 1560, Nr 214, poz. 2182 i Nr 281, poz. 2800, z 2005 r. Nr 63, poz. 558, Nr 112, poz. 946 i Nr 240, poz. 2022, z 2006 r. Nr 241, poz. 1751, z 2007 r. Nr 50, poz. 336 i Nr 243, poz. 1790 oraz z 2008 r. Nr 228, poz. 1520.