ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy ministrze sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

Na podstawie art. 78h ust. 14 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zwanej dalej „komisją odwoławczą”;

2)   termin powołania komisji odwoławczej;

3)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej oraz tryb jego wypłacania;

4)   tryb i sposób działania komisji odwoławczej;

5)   sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.

§ 2. 1. Naczelna Rada Adwokacka zgłasza kandydatów na członków komisji odwoławczej w terminie 45 dni przed upływem kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej. W przypadku, o którym mowa w art. 78h ust. 2a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze, termin ten wynosi 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Naczelnej Rady Adwokackiej o wskazanie kandydatów.

2. Kandydatów na członków komisji odwoławczej Naczelna Rada Adwokacka zgłasza na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Minister Sprawiedliwości powołuje komisję odwoławczą niezwłocznie po upływie kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej, a w przypadku, o którym mowa w art. 78h ust. 2a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze, niezwłocznie po wskazaniu kandydatów na członków komisji odwoławczej przez Naczelną Radę Adwokacką.

§ 4. 1. 2) Przewodniczący komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1)   za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 960 zł,

2)   za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,

3)   za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł,

4)   za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z poszczególnych części egzaminu adwokackiego w przypadku, o którym mowa w art. 78e ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze, w wysokości 160 zł

— jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 12 800 zł.

2. Członek komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1)   za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,

2)   za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 160 zł,

(Dz. U. poz. 1907), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

3)   za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł,

4)   za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z poszczególnych części egzaminu adwokackiego w przypadku, o którym mowa w art. 78e ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze, w wysokości 160 zł

— jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 9600 zł.

3. Wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej są wypłacane po zakończeniu prac komisji odwoławczej i przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości protokołu zbiorczego jej prac wraz z wnioskiem przewodniczącego komisji odwoławczej o wypłacenie wynagrodzenia.

§ 5. 1. Prace komisji odwoławczej odbywają się na posiedzeniach.

2. Przewodniczący komisji odwoławczej wyznacza miejsce i terminy posiedzeń komisji oraz kieruje jej pracami, w szczególności:

1)   rozdziela pracę pomiędzy siebie i członków komisji odwoławczej, wskazując osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, mając na uwadze zakres odwołania lub zakres pracy pisemnej z zadania z danej części egzaminu adwokackiego podlegającej ocenie w trybie art. 78e ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze, doświadczenie i wiedzę członków komisji odwoławczej z zakresu prawa objętego odwołaniem, a także zapewnienie możliwie równego rozdziału prac;

2)   wskazuje członka komisji odwoławczej lub członków komisji odwoławczej, którzy referują daną sprawę komisji odwoławczej;

3)   wyznacza członka komisji odwoławczej, który sporządza protokół każdego posiedzenia komisji odwoławczej oraz protokół zbiorczy prac tej komisji.

3. Przewodniczący lub członek komisji odwoławczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza pisemną opinię dotyczącą zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu wraz ze stanowiskiem.

4. Głosowanie jest jawne. Komisja odwoławcza w pierwszej kolejności głosuje nad ostateczną oceną pracy pisemnej zawierającej rozwiązanie zadania z tej części egzaminu adwokackiego, której dotyczy odwołanie, a następnie głosuje w sprawie zaskarżonej uchwały.

5. Sporządza się protokół posiedzeń komisji odwoławczej uwzględniający podział pracy pomiędzy członków komisji odwoławczej, a także uwagi zgłaszane przez członków komisji odwoławczej przed podjęciem uchwały, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji odwoławczej.

6. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji odwoławczej sporządza się protokół zbiorczy jej prac, który zawiera w szczególności określenie liczby rozpatrzonych odwołań ze wskazaniem przewodniczącego lub członków komisji odwoławczej, którzy sporządzali w sprawach tych odwołań pisemną opinię wraz ze stanowiskiem.

§ 6. W ramach obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej Minister Sprawiedliwości w szczególności:

1)   zapewnia miejsce i odpowiednie warunki pracy komisji odwoławczej;

2)   wyznacza pracownika do obsługi administracyjnej członków komisji odwoławczej;

3)   zapewnia przechowanie odwołań i dokumentacji związanej z ich rozpatrywaniem.

§ 7. W 2009 r. termin do zgłoszenia kandydatów na członków komisji odwoławczej dla Naczelnej Rady Adwokackiej, o którym mowa w § 2, wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Ministra Sprawiedliwości o wskazanie kandydatów.

§ 7a. W latach 2012-2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 3) .

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064,1224, 1255 i 1311.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 października 2009 r.