ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje:

§ 1. Opłata egzaminacyjna ponoszona przez kandydata na tłumacza przysięgłego wynosi 800 zł.

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1, należy wnieść na konto bankowe Ministerstwa Sprawiedliwości, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kandydatowi na tłumacza przysięgłego zawiadomienia o terminie egzaminu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r.