ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, zwanej dalej „Komisją”;

2) wysokość wynagrodzenia członków Komisji za udział w jej pracach.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji, zwany dalej „przewodniczącym”;

2) zastępca przewodniczącego;

3) pozostali członkowie Komisji.

§ 3. 1. Przewodniczącego oraz jego zastępcę wyznacza Minister Sprawiedliwości.

2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji, a ponadto:

1) odpowiada za prawidłowy przebieg postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego;

2) odpowiada za niezwłoczne przesyłanie Ministrowi Sprawiedliwości odpisów prawomocnych orzeczeń o karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

3) składa corocznie Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie z działalności Komisji;

4) reprezentuje Komisję na zewnątrz.

3. Zastępca przewodniczącego zastępuje przewodniczącego w czasie jego nieobecności oraz wykonuje inne czynności zlecone przez przewodniczącego.

§ 4. 1. Przewodniczącemu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 900 zł.

2. Zastępcy przewodniczącego przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 600 zł.

3. Członkom Komisji, w tym przewodniczącemu i jego zastępcy, przysługuje, za każdy dzień udziału w posiedzeniach Komisji, wynagrodzenie w wysokości 180 zł.

§ 5. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji, w tym odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie, zapewnia Minister Sprawiedliwości.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r.