ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 17 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 49, poz. 297, Nr 116, poz. 780 i Nr 255, poz. 1717) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Prokuraturę Okręgową w Krakowie — obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Chrzanowie, Kraków-Krowodrza w Krakowie, Kraków-Nowa Huta w Krakowie, Kraków-Podgórze w Krakowie, Kraków-Prądnik Biały w Krakowie, Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie, Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce,”;

2) w § 5 w pkt 14:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, którą obejmują dzielnice pomocnicze: V, VI i VII, oraz gmin: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia i Krzeszowice,”,

b) po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

„da) Prokuraturę Rejonową Kraków-Prądnik Biały w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, którą obejmuje dzielnica pomocnicza IV, oraz gmin: Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki,”.

§ 2. Tworzy się Prokuraturę Rejonową Kraków-Prądnik Biały w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, którą obejmuje dzielnica pomocnicza IV, oraz gmin: Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.