ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności;

2)   szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, zwanego dalej „ryczałtem”, przedsiębiorcom zatrudniającym te osoby;

3)   szczegółowe zasady, tryb i terminy udzielania pożyczek i dotacji podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności;

4)   sposób i tryb dokumentowania:

a)   wydatków na zatrudnienie osób pozbawionych wolności,

b)   wysokości i przeznaczenia pomocy wraz z wzorami dokumentów w tych sprawach.

§ 2. 1. Ryczałt wypłaca się na wniosek przedsiębiorcy, złożony za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, która skierowała osoby pozbawione wolności do zatrudnienia u przedsiębiorcy, zwanej dalej „jednostką”.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca załącza informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm. 2) ).

§ 3. 1. Wniosek o wypłatę ryczałtu może być złożony pod warunkiem przekazania na rachunek bankowy jednostki całości środków na wynagrodzenia osób pozbawionych wolności za okres stanowiący podstawę do naliczenia ryczałtu.

2. Przedsiębiorca może składać wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie częściej niż co trzy miesiące.

3. Wnioski o wypłatę ryczałtu składa się, zachowując porządek chronologiczny następujących po sobie okresów stanowiących podstawę do naliczenia ryczałtu.

§ 4. 1. Do pierwszego wniosku o wypłatę ryczałtu przedsiębiorca załącza:

1) 3) oświadczenie o numerze wpisu we właściwym rejestrze albo wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z podaniem Numeru Identyfikacji Podatkowej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z zastrzeżeniem pkt 1a;

1a) 4) potwierdzoną kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku — w przypadku przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji, z których informacje nie są ujawnione w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych;

2)   oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wraz z podaniem numeru tego rachunku;

3)   dokument potwierdzający uprawnienie osoby składającej wniosek do występowania w imieniu przedsiębiorcy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany danych lub sposobu reprezentacji przedsiębiorcy.

§ 5. 1. Jednostka jest obowiązana, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ryczałt:

1)   sprawdzić pod względem formalnym i rachunkowym oraz potwierdzić:

a)   zawarte we wniosku dane identyfikujące przedsiębiorcę, a w szczególności ich zgodność z danymi zawartymi w dokumentach określonych w § 4 oraz w podpisanej z przedsiębiorcą umowie o zatrudnienie osób pozbawionych wolności,

b)   wykazane we wniosku kwoty wynagrodzeń przysługujących osobom pozbawionym wolności,

c)   przekazanie przez przedsiębiorcę całości środków na wynagrodzenia osób pozbawionych wolności za okres stanowiący podstawę do naliczenia ryczałtu;

2)   przesłać wniosek dysponentowi Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

2. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jednostka zwraca wniosek przedsiębiorcy w celu ich usunięcia.

§ 6. 1. Po otrzymaniu wniosku o wypłatę ryczałtu dysponent Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy:

1)   ustala kwotę przysługującego ryczałtu;

2)   przekazuje ustaloną kwotę przysługującego ryczałtu na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania z jednostki kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dysponent Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy zwraca, za pośrednictwem jednostki, wniosek przedsiębiorcy w celu ich usunięcia.

§ 7. 1. Działania w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, zwanej dalej „ustawą”, finansowane są w ramach środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, zwanego dalej „Funduszem Aktywizacji”, w formie udzielania pożyczek bądź dotacji.

2. Pożyczka może być udzielona podmiotowi zatrudniającemu osoby pozbawione wolności oraz realizującemu działania określone w art. 8 ust. 1 ustawy, zwanemu dalej „podmiotem”, który w okresie 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, zatrudniał nieprzerwanie osoby pozbawione wolności, a kwota wynagrodzeń przysługujących za te miesiące osobom pozbawionym wolności stanowiła co najmniej 60-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Przerwy w zatrudnianiu osób pozbawionych wolności nieprzekraczające łącznie 23 dni roboczych traktuje się na równi z okresem zatrudnienia.

3. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który w okresie 24 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, zatrudniał nieprzerwanie osoby pozbawione wolności, a kwota wynagrodzeń przysługujących za te miesiące osobom pozbawionym wolności stanowiła co najmniej 120-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Przerwy w zatrudnianiu osób pozbawionych wolności nieprzekraczające łącznie 45 dni roboczych traktuje się na równi z okresem zatrudnienia.

§ 8. 1. Pożyczka może być udzielona do wysokości nieprzekraczającej 75% planowanej wartości zadania.

2. Dysponent Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, zwany dalej „dysponentem Funduszu Aktywizacji”, może uzależnić przyznanie pożyczki od wniesienia przez podmiot zatrudniający osoby pozbawione wolności zabezpieczenia jej spłaty, w szczególności w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, weksla, przeniesienia wierzytelności lub ustanowienia zastawu rejestrowego.

3. Pożyczka ze środków Funduszu Aktywizacji jest nieoprocentowana.

4. Wypłata pożyczki następuje jednorazowo lub w transzach.

5. Wypłata i spłata pożyczki następuje na zasadach i w terminie określonych w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 48 miesięcy.

§ 9. 1. Dotacja może być przyznana do wysokości nieprzekraczającej planowanej wartości zadania.

2. Przyznanie dotacji może być uzależnione od częściowego zaangażowania środków własnych podmiotu w realizację zadania określonego we wniosku.

3. Dysponent Funduszu Aktywizacji może uzależnić przyznanie dotacji od wniesienia przez podmiot zabezpieczenia zwrotu dotacji, w razie wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w szczególności w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, weksla, przeniesienia wierzytelności lub ustanowienia zastawu rejestrowego.

4. Wypłata dotacji następuje jednorazowo lub w transzach, na zasadach i w terminie określonych w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1.

§ 10. 1. Pożyczkę bądź dotację udziela się na wniosek podmiotu.

2. Wzór wniosku o udzielenie pożyczki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, podmiot załącza informacje, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 11. 1. Wniosek o udzielenie pożyczki bądź dotacji poddawany jest dwuetapowej kwalifikacji przez komisję powołaną przez dysponenta Funduszu Aktywizacji.

2. Pierwszy etap kwalifikacji obejmuje sprawdzenie wniosku pod względem formalnym, w szczególności w zakresie poprawności i kompletności wniosku oraz zgodności zadania z celami wydatkowania środków Funduszu Aktywizacji.

3. Drugi etap obejmuje kwalifikację merytoryczną, której komisja dokonuje, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1)   zakres działań resocjalizacyjnych wnioskodawcy obejmujący dotychczasowy poziom zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz prognozę efektów resocjalizacyjnych jakie mają zostać osiągnięte w wyniku wykorzystania wnioskowanej pożyczki lub dotacji;

2)   wysokość pożyczek bądź dotacji udzielonych wnioskodawcy w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień przedłożenia wniosku dysponentowi Funduszu Aktywizacji;

3)   możliwości finansowe Funduszu Aktywizacji.

4. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku dysponent Funduszu Aktywizacji wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni. Wyznaczony termin może zostać przedłużony na umotywowany wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu. Nieusunięcie wszystkich braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

5. O rozpoznaniu wniosku dysponent Funduszu Aktywizacji zawiadamia pisemnie wnioskodawcę.

§ 12. 1. Dysponent Funduszu Aktywizacji, udzielając pożyczki bądź dotacji, zawiera z podmiotem umowę.

2. Umowę o udzielenie dotacji sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

3. Przed zawarciem umowy, na pisemne żądanie dysponenta Funduszu Aktywizacji, podmiot jest obowiązany dostarczyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 13. Podmiot, który otrzymał pożyczkę bądź dotację, jest obowiązany do zatrudniania osób pozbawionych wolności przez okres i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1.

§ 14. 1. Podmiot, z którym została zawarta umowa, o której mowa w § 12 ust. 1, jest obowiązany do:

1)   prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z pożyczki bądź dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków;

2)   sporządzenia i przekazania dysponentowi Funduszu Aktywizacji rozliczenia wykorzystania otrzymanej pożyczki lub dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

2. Ewidencjonowanie i rozliczanie dotacji odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

3. Dysponent Funduszu Aktywizacji jest uprawniony do kontroli podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie wykonania zadania.

§ 15. 1. Na uzasadniony wniosek podmiotu, o którym mowa w § 14 ust. 1, można w szczególności:

1)   odroczyć termin spłaty pożyczki;

2)   prolongować termin wykorzystania pożyczki bądź dotacji oraz przedłożenia rozliczenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.

2. Przy prolongowaniu terminu wykorzystania dotacji uwzględnia się przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają zmiany umowy, o której mowa w § 12 ust. 1.

§ 16. 1. Podmiot, który wykorzystał pożyczkę bądź dotację niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jest obowiązany do jej zwrotu.

2. Zasady zwrotu pożyczki wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wraz z karami umownymi z tego tytułu, określa się w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1.

3. Zasady zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości określają przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 17. Podmiot, który wykorzystał pożyczkę bądź dotację niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości i pomimo wezwania nie dokonał jej zwrotu zgodnie z umową, uzyskuje prawo do ubiegania się o udzielenie kolejnej pożyczki bądź dotacji z Funduszu Aktywizacji po upływie 1 roku od zwrotu dotacji lub pożyczki, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

§ 18. 1. Dysponent Funduszu Aktywizacji oraz jednostki przechowują dokumentację związaną z realizacją wydatków z Funduszu Aktywizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

2. Przedsiębiorcy oraz podmioty przechowują dokumentację związaną z otrzymaniem i wykorzystaniem środków z Funduszu Aktywizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 19. Ryczałt, o którym mowa w § 2 ust. 1, wypłaca się, począwszy od wypłaty od dnia 8 marca 2011 r. wynagrodzeń przysługujących osobom pozbawionym wolności.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 5) . 6)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 66, poz. 471, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 202.

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. poz. 1132), które weszło w życie z dniem 1 listopada 2012 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 stycznia 2012 r.

6)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. Nr 103, poz. 869 i Nr 131, poz. 1101), które utraciło moc z dniem 8 marca 2011 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 202).