ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Na podstawie art. 249 § 3 pkt 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 151, poz. 1470) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontrolę przeprowadza się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3—6 w brzmieniu:

„3. Legalność obejmuje badanie zgodności działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, aktami stanowienia prawa o charakterze wewnętrznym oraz innymi rozstrzygnięciami podjętymi przez uprawnione podmioty.

4. Gospodarność obejmuje badanie oszczędnego i wydajnego wykorzystania środków, tj. uzyskania właściwej relacji nakładów do efektów, jak też wykorzystania możliwości zapobieżenia lub ograniczenia wysokości zaistniałych szkód.

5. Celowość obejmuje badanie zapewnienia zgodności działań kontrolowanej jednostki z celami dla niej określonymi oraz poziomu skuteczności tego działania.

6. Rzetelność obejmuje badanie:

1) wypełniania obowiązków z należytą starannością i we właściwym czasie;

2) wypełniania zobowiązań zgodnie z ich treścią;

3) przestrzegania wewnętrznych reguł funkcjonowania danej jednostki, w szczególności, określonego dla poszczególnych komórek i osób, zakresu obowiązków;

4) dokumentowania określonych działań lub stanów faktycznych zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie i wymaganych terminach, bez pomijania określonych faktów i okoliczności.”;

2) w § 2 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) badanie i ocenę prawidłowości wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ustalenie przyczyn oraz skutków stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, jak również osób za nie odpowiedzialnych;”;

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor okręgowy Służby Więziennej, zwany dalej „dyrektorem okręgowym” —w terminie do dnia 15 listopada — przesyła do Centralnego Zarządu plany kontroli kompleksowych i finansowych podległych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej na rok następny oraz na bieżąco, w formie pisemnej, informacje do Centralnego Zarządu o wszelkich zmianach dokonanych w tych planach.”;

4) w § 7 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowa — obejmująca badanie procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, a w szczególności:

a) prawidłowości i terminowości pobierania oraz odprowadzania dochodów,

b) zgodności wydatków i zaciągniętych zobowiązań z planem finansowym,

c) udzielania zamówień publicznych,

d) rozliczeń publiczno-prawnych,

e) przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych,

f) prawidłowości, rzetelności i terminowości sporządzania sprawozdań budżetowych.

g) czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności,

h) prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych,

i) udziału systemu wewnętrznej kontroli finansowej jednostki kontrolowanej w zapewnieniu prawidłowego wykonywania budżetu;”,

b) w ust. 1 po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) inspekcja — podejmowana poza planem kontroli, dla doraźnego sprawdzenia stanu zabezpieczenia ochronnego wybranej jednostki lub jednostek o każdej porze.”;

5) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Kontrole zewnętrzne zarządzone przez Dyrektora Generalnego, realizowane przez Centralny Zarząd, wykonują funkcjonariusze i pracownicy komórki merytorycznej właściwej w sprawach kontroli oraz funkcjonariusze i pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych w zakresie wynikającym z ich merytorycznych kwalifikacji.

2. Kontrole zewnętrzne zarządzone przez dyrektorów okręgowych, realizowane przez okręgowe inspektoraty, wykonują poszczególni funkcjonariusze i pracownicy okręgowych inspektoratów w zakresie wynikającym z ich merytorycznych kwalifikacji oraz kontrolerzy sprawujący kontrolę finansową.”;

6) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do przeprowadzenia kontroli zewnętrznej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–5, uprawnia zarządzenie o przeprowadzeniu kontroli wydane przez zarządzającego kontrolę oraz legitymacja służbowa. Do przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6, uprawnia legitymacja służbowa.”;

7) dotychczasową treść § 20 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Kontrolujący, w związku z ustaleniami kontroli, ma obowiązek — w przypadku stwierdzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo powstania znacznej szkody w mieniu — wydania doraźnych poleceń, w celu zapobieżenia występującemu niebezpieczeństwu lub szkodzie.

3. O wydaniu doraźnych poleceń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący niezwłocznie powiadamia zarządzającego kontrolę.”;

8) w § 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalenia kontroli zewnętrznej opisuje się bez zbędnej zwłoki w protokole, który powinien przedstawiać fakty stanowiące podstawę do oceny działalności jednostki kontrolowanej w badanym okresie, a w szczególności konkretne nieprawidłowości i uchybienia, ich przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady szczególnie sumiennej pracy, jeżeli stwierdzono je w trakcie kontroli.”,

b) w ust. 2 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) datę sporządzenia protokołu.”;

9) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Protokół kontroli podpisują, z określeniem daty jego podpisania, osoby kontrolujące i kierownik jednostki kontrolowanej.”;

10) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli kierownik jednostki kontrolowanej odmawia podpisania protokołu kontroli, jest obowiązany złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.”;

11) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. Centralny Zarząd i okręgowe inspektoraty przekazują, w razie potrzeby, sądom, prokuraturze, organom podległym lub nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostkom podległym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wnioski, wynikające z kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, dotyczące współpracy tych jednostek z sądami, prokuraturą. Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Strażą Graniczną oraz Żandarmerią Wojskową.”;

12) w § 34:

a) w ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przeprowadzenia inspekcji.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Inspekcję, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6, dokumentuje się wpisem w książce kontroli jednostki. Z inspekcji nie sporządza się sprawozdania.”;

13) w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalenia kontroli wewnętrznej, o której mowa w § 38 ust. 1 pkt 3, opisuje się w książce kontroli wewnętrznej, prowadzonej w każdej komórce organizacyjnej, z określeniem przedmiotu i zakresu kontroli, daty jej przeprowadzenia, imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego oraz osoby odpowiedzialnej za kontrolowaną problematykę, a także konkretnych poleceń, terminów ich realizacji i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie. Po upływie terminu kontrolujący sprawdza sposób wykonania wydanych poleceń.”;

14) § 44 otrzymuje brzmienie:

„§ 44. 1. Do kontroli wewnętrznej stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 10 ust. 5, § 11 i 12, § 13 ust. 1, § 14, § 16 i 17, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2—5, § 19, § 22 ust. 2 pkt 2–4, 6, 9 i 10 oraz ust. 3.

2. Wewnętrzna kontrola finansowa odbywa się na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.”.

§ 2. Do kontroli wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39 i Nr 22, poz. 119.