ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 1161, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

„20a) w Sądzie Okręgowym w Płocku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;”,

b) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31) w Sądzie Okręgowym w Warszawie:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie, a także część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

b) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie i Wołominie, a także część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota, Ursus, Włochy i Żoliborz oraz gminę Izabelin z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-Pragi w Warszawie i Wołominie, a także sprawy z Biura Emerytalnego Służby Więziennej oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,

d) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w tym sprawy zagraniczne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biuro Rent Zagranicznych oraz sprawy z Wojskowego Biura Emerytalnego;”,

c) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34) w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu.”;

2) w § 3 w ust. 2:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:

a) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Bytomiu i Chorzowie,

b) w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Sąd Pracy jako dwa wydziały oraz Sąd Ubezpieczeń Społecznych:

– Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, z obszaru części miasta Katowice obejmującej obszar w granicach przebiegających od granicy ustalonej dla części miasta Katowice-Zachód, a następnie wzdłuż granicy administracyjnej miasta Katowice z miastami: Sosnowiec, Mysłowice, Tychy, Mikołów i Chorzów, a także miasto Siemianowice Śląskie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Katowicach i Mysłowicach,

– Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, z obszaru części miasta Katowice-Zachód w granicach przebiegających od granicy miasta Chorzów, wzdłuż linii kolejowej prowadzącej ze Świętochłowic do węzła kolejowego w Śródmieściu, następnie do węzła kolejowego, torami do ulicy Chorzowskiej, dalej ulicą Chorzowską do Ronda im. Gen. Ziętka, dalej ulicą Roździeńskiego do skrzyżowania z ulicą Murckowską, dalej ulicą Murckowską do skrzyżowania z aleją Górnośląską, a następnie aleją Górnośląską do Ronda Mikołowskiego, dalej od Ronda Mikołowskiego ulicami: Mikołowską, Brynowską, Tadeusza Kościuszki, następnie rzeką Ślepiotką w stronę Rudy Śląskiej do ulicy Owsianej, ulicą Owsianą do granic miasta z Mikołowem, Rudą Śląską i Chorzowem,

c) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Sosnowcu,

d) w Sądzie Rejonowym w Tychach – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Mikołowie, Pszczynie i Tychach;”,

b) w pkt 17 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Łomży – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Grajewie i Łomży, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie,”,

c) w pkt 24 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Sądzie Rejonowym w Płocku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyninie, Płocku i Sierpcu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie;”,

d) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

– w Sądzie Rejonowym w Suwałkach – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Sejnach i Suwałkach;”,

e) w pkt 36 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Ochota, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz obszar właściwości Sądu Rejonowego w Otwocku, a także do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Wołominie,”,

f) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

„38) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

a) w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Miliczu i Trzebnicy,

b) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 762 i Nr 194, poz. 1639, z 2003 r. Nr 110, poz. 1054 i Nr 219, poz. 2166 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1331 i Nr 231, poz. 2325.