ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Okręgowym w Warszawie – sąd gospodarczy składający się z czterech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Okręgowych w Ostrołęce i Płocku oraz Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie,

b) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, z wyłączeniem części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola i Żoliborz oraz gminy Izabelin,

c) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola i Żoliborz oraz gminy Izabelin z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, a także obszar właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie,

d) Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego – do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku i Warszawie,”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) w Sądzie Okręgowym w Elblągu

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,”,

d) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,”,

e) pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) w Sądzie Okręgowym w Koszalinie

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

12) w Sądzie Okręgowym w Krakowie – sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Okręgowych w Krakowie i Nowym Sączu,

b) Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego – do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Krakowie i Nowym Sączu,”,

f) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

„19a) w Sądzie Okręgowym w Słupsku

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,”,

g) po pkt 21a dodaje się pkt 21b w brzmieniu:

„21b) w Sądzie Okręgowym w Tarnowie

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,”,

h) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu.”;

2) w § 3 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie tworzy się w Sądzie Rejonowym w Koszalinie sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu koszalińskim,

2) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376 i Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1330 i Nr 144, poz. 1527.