ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm. 1) ), a także art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste (Dz. U. Nr 95, poz. 843, z późn. zm. 3) ) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Sąd Rejonowy w Malborku – dwa wydziały ksiąg wieczystych obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Ksiąg Wieczystych dla miasta Malbork oraz gmin: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw i Stare Pole,

b) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim dla miasta Krynica Morska oraz gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo,”;

2) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:

1) Sąd Rejonowy w Grajewie – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego Sądu,

2) Sąd Rejonowy w Łomży – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego Sądu,

3) Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego Sądu,

4) Sąd Rejonowy w Zambrowie – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego Sądu;”;

3) w ust. 31 uchyla się pkt 2.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1804.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703.

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1448 i Nr 194, poz. 1637, z 2003 r. Nr 13, poz. 135, Nr 110, poz. 1050 i Nr 219, poz. 2168 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1329, Nr 148, poz. 1560 i Nr 214, poz. 2182.