ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 5

Ograniczanie wypłaty emerytur i rent inwalidzkich oraz zawieszanie i zmniejszanie rent rodzinnych z tytułu osiąganych dochodów

§ 30. 1. Przy ustalaniu, czy wystąpiły okoliczności powodujące ograniczenie emerytury i renty inwalidzkiej określone w art. 41 ustawy, uwzględnia się wynagrodzenie lub dochód z tytułu wykonywania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, której wykonywanie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, zwane dalej „dochodem”.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również, gdy emeryt lub rencista nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, ponieważ ma ustalone prawo do emerytury (renty) lub jest ubezpieczony z innego tytułu.

3. Za dochód osiągnięty uważa się faktyczny dochód uzyskany przez emeryta lub rencistę w danym roku kalendarzowym.

4. Dochód wypłacony z tytułu pracy zarobkowej lub działalności, o której mowa w ust. 1, wykonywanej przed miesiącem, od którego ustalono prawo do emerytury lub renty, nie ma wpływu na ograniczenie świadczeń.

§ 31. 1. Dochód osiągnięty z dwóch lub więcej tytułów wymienionych w § 30 ust. 1 sumuje się.

2. Przy ustalaniu kwoty osiągniętego dochodu dolicza się kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

§ 32. 1. Emeryt lub rencista zawiadamia organ emerytalny niezwłocznie o podjęciu (zaprzestaniu) pracy lub działalności, o której mowa w§ 31 ust. 1, zwanej dalej „działalnością”, a także o każdorazowym zwiększeniu dochodu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza zakład pracy, informując o wysokości ustalonego wynagrodzenia.

3. W zawiadomieniu o podjęciu działalności emeryt lub rencista składa oświadczenie, czy jego zamiarem jest osiąganie dochodu, który łącznie z emeryturą lub rentą, bez uwzględnienia dodatków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:

1) nie będzie przekraczał w danym roku w stosunku miesięcznym kwoty podstawy wymiaru emerytury lub renty,

2) będzie przekraczał w danym roku w stosunku miesięcznym kwotę podstawy wymiaru emerytury lub renty.

§ 33. 1. Jeżeli z otrzymanego oświadczenia emeryta lub rencisty wynika, że jego zamiarem jest osiągnięcie dochodu:

1) nie powodującego ograniczenia świadczenia – organ emerytalny wypłaca świadczenie w pełnej przysługującej wysokości,

2) powodującego ograniczenie świadczenia – organ emerytalny dokonuje, w sposób określony w ust. 2, zaliczkowego ograniczenia świadczenia, które w danym roku kalendarzowym w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 25% kwoty tego świadczenia bez dodatków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

2. W celu ustalenia wysokości zaliczkowego ograniczenia wypłaty świadczenia organ emerytalny oblicza:

1) kwotę dochodu, która nie powoduje ograniczenia świadczenia w danym roku kalendarzowym, jako różnicę między roczną kwotą podstawy wymiaru świadczenia a roczną całą kwotą przysługującego świadczenia,

2) kwotę dochodu, którą zainteresowany osiągnie prawdopodobnie w danym roku kalendarzowym, w oparciu o przedłożone dowody,

3) roczną kwotę maksymalnego ograniczenia świadczenia,

4) różnicę między kwotą dochodu, o którym mowa w pkt 2, a kwotą dochodu, o którym mowa w pkt 1; w razie gdy wysokość ustalonej w ten sposób kwoty jest większa od kwoty, o której mowa w pkt 3, do dalszych obliczeń przyjmuje się roczną kwotę maksymalnego ograniczenia świadczenia,

5) miesięczną wysokość zaliczki, którą stanowi iloraz kwoty ustalonej w sposób określony w pkt 4 i liczby miesięcy przypadających od terminu ograniczenia świadczenia do końca roku kalendarzowego.

3. Ustaloną w sposób określony w ust. 2 kwotę miesięcznej zaliczki potrąca się co miesiąc z przysługującego do wypłaty świadczenia.

4. Wysokość zaliczki ulega ponownemu ustaleniu każdorazowo po dokonanej waloryzacji świadczenia.

§ 34. 1. Zaliczkowe ograniczenie świadczenia, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 2, jest dokonywane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o ograniczeniu świadczenia.

2. Ograniczenie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do czasu zmiany treści oświadczenia zainteresowanego (zaświadczenia) o wysokości osiąganego dochodu lub o nieosiąganiu dochodu.

§ 35. 1. Organ emerytalny dokonuje ostatecznego rozliczenia wysokości wypłaconego w roku ubiegłym świadczenia w oparciu o dokumenty potwierdzające wysokość łącznego dochodu w roku poprzednim, nadesłane przez zainteresowanego lub zakład pracy do końca lutego roku następnego.

2. Ostateczne rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie na podstawie zawiadomienia urzędu skarbowego bądź zaświadczeń zakładów pracy.

3. Organ emerytalny dokonuje zwrotu nadpłaconych kwot zaliczek w danym roku kalendarzowym w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1.

4. Organ emerytalny potrąca nadpłacone kwoty świadczeń w danym roku kalendarzowym z bieżących wypłat świadczenia.

§ 36. Na umotywowany wniosek zainteresowanego organ emerytalny może odstąpić od zaliczkowego ograniczenia świadczenia. W takim przypadku zwrot nadpłaconego świadczenia za dany rok powinien nastąpić do końca czerwca roku następnego.

§ 37. Przy ustalaniu kwoty dochodu powodującej ograniczenie świadczeń nie uwzględnia się dochodów, o których mowa w § 30 ust. 1, wypłaconych z tytułu działalności wykonywanej przed dniem 1 stycznia 1995 r.

§ 38. W roku kalendarzowym, w którym zainteresowany nabył lub utracił uprawnienie do emerytury lub renty inwalidzkiej, ograniczenie wypłaty świadczenia z tytułu osiąganego dochodu następuje proporcjonalnie do liczby miesięcy, za które przysługuje świadczenie.

§ 39. Renty rodzinne podlegają zawieszaniu lub zmniejszaniu, z zastrzeżeniem art. 24 pkt 3 ustawy, z tytułu osiąganych przez osobę uprawnioną do tego świadczenia dochodów, na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.