ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Na podstawie art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa funkcje, z tytułu pełnienia których przysługują sędziom dodatki funkcyjne, oraz sposób ustalania tych dodatków.

§ 2. 1. Określa się tabelę funkcji oraz mnożników służących do ustalania wysokości dodatków funkcyjnych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych.

3. Kwotę dodatku funkcyjnego zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 3. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wydziału, kierownika sekcji oraz kierownika ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych uwzględnia się liczbę stanowisk sędziowskich asesorskich i referendarskich, odpowiednio, w sądzie, ośrodku, wydziale albo sekcji, w których funkcja została powierzona.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, kierownika szkolenia oraz rzecznika prasowego.

§ 4. W przypadku powierzenia sędziemu pełnienia funkcji innej niż wymienione w § 3, przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres obowiązków związanych z powierzoną funkcją.

§ 5. W razie pełnienia więcej niż jednej funkcji sędziemu przysługuje jeden dodatek funkcyjny, najwyższy spośród dodatków przysługujących z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji i ustalonych według zasad wskazanych w § 2-4. Dodatek ten może zostać podwyższony o 10-50% z zastosowaniem zasad określonych w § 3 ust. 1 lub § 4.

§ 6. Przepisy rozporządzenia w zakresie ustalania funkcji, z tytułu pełnienia których przysługują dodatki funkcyjne, oraz sposobu ustalania tych dodatków mają zastosowanie od dnia 8 maja 2009 r.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2) , z wyjątkiem § 5 zdanie drugie, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 3)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637, 672 i 1544.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 lipca 2009 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów (Dz. U. Nr 83, poz. 761, z 2004 r. Nr 12, poz. 104, Nr 145, poz. 1538 i Nr 243, poz. 2427, z 2005 r. Nr 181, poz. 1500 oraz z 2006 r. Nr 58, poz. 399), które utraciło moc z dniem 8 maja 2009 r. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 459).