ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej

Na podstawie art. 16x ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza lub lekarza dentystę będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej, zwanego dalej „lekarzem”, oraz wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenia.

§ 2. 1. Lekarz może odbyć szkolenie specjalizacyjne w podmiocie leczniczym utworzonym przez:

1) Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej;

2) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

3) Ministra Obrony Narodowej;

4) inny podmiot leczniczy, wpisany na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”, lub wpisany na listę jednostek akredytowanych prowadzoną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na podstawie art. 19f ust. 1 ustawy — za zgodą wojewody, w ramach wolnych miejsc szkoleniowych.

2. Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne w ramach urlopu bezpłatnego, oddelegowania do pełnienia służby poza Służbą Więzienną, o którym mowa w art. 74—82 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), zwanego dalej „oddelegowaniem”, lub umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, o której mowa w art. 16h ust. 2 pkt 4 ustawy.

§ 3. Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, lekarz składa po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”.

§ 4. 1. Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne po zawarciu pisemnej umowy z kierownikiem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanym dalej „kierownikiem jednostki”, w której pełni służbę lub jest zatrudniony, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron.

2. Tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2–4, odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi odpowiednio na podstawie art. 16x ust. 1, 2 i 3 ustawy.

§ 5. Lekarz powiadamia Dyrektora Generalnego oraz kierownika jednostki, w której pełni służbę lub jest zatrudniony, o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego.

§ 6. 1. Lekarz, który uzyskał tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego i złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z wynikiem pozytywnym oraz uzyskaniu dyplomu przekazuje jego kopię Dyrektorowi Generalnemu oraz kierownikowi jednostki, w której pełni służbę lub jest zatrudniony, w celu dołączenia do akt osobowych.

2. Wzór dyplomu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. Wzór dokumentu potwierdzającego realizację programu szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2011 r. (poz. 1261)

Załącznik 1 Wzór — Dyplom

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i 658 i Nr 122, poz. 696.