ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Na podstawie art. 48, 54 i 60 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w rozporządzeniu, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „jednostka badawczo-rozwojowa” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „instytut badawczy”;

2) w § 71 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w rubryce siódmej — odpowiednio organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego, instytucji gospodarki budżetowej lub ministra nadzorującego instytut badawczy, co obejmuje:

a) w polu pierwszym — nazwę organu założycielskiego lub ministra nadzorującego instytut badawczy,

b) w polu drugim — numer REGON,

c) w polu trzecim — numer KRS.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 165, z 2003 r. Nr 186, poz. 1821, z 2005 r. Nr 82, poz. 717, z 2006 r. Nr 241, poz. 1750, z 2007 r. Nr 228, poz. 1684 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 200 i Nr 219, poz. 1713.