ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 118, poz. 1247, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców — przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, oznaczony symbolem KRS-W6, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,”,

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców — przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa, oznaczony symbolem KRS-Z6, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia,”,

c) pkt 51 otrzymuje brzmienie:

„51) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców — prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, oznaczony symbolem KRS-WL, stanowiący załącznik nr 51 do rozporządzenia,”,

d) pkt 63 otrzymuje brzmienie:

„63) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców — zmiana — prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, oznaczony symbolem KRS-ZL, stanowiący załącznik nr 63 do rozporządzenia,”;

2) załączniki nr 6, 19, 51 i 63 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. (poz. 422)

Załącznik 1 Wzór — KRS-W6

Załącznik 2 Wzór — KRS-Z6

Załącznik 3 Wzór — KRS-WL

Załącznik 4 Wzór — KRS-ZL


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 95, poz. 842, z 2003 r. Nr 188, poz. 1846, z 2005 r. Nr 82, poz. 718, z 2006 r. Nr 241, poz. 1749, z 2007 r. Nr 62, poz. 422 i Nr 228, poz. 1683 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 199 i Nr 219, poz. 1712.