ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 118, poz. 1247, z 2002 r. Nr 95, poz. 842 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1846) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 45 skreśla się wyrazy „lub fundatorzy",

b) w pkt 74 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 75-84 w brzmieniu:

„75) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-W12, stanowiący załącznik nr 75 do rozporządzenia,

76) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-Z12, stanowiący załącznik nr 76 do rozporządzenia,

77) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska, oznaczony symbolem KRS-W13, stanowiący załącznik nr 77 do rozporządzenia,

78) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska, oznaczony symbolem KRS-Z13, stanowiący załącznik nr 78 do rozporządzenia,

79) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-WK1, stanowiący załącznik nr 79 do rozporządzenia,

80) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-ZK1, stanowiący załącznik nr 80 do rozporządzenia,

81) wzór formularza załącznika do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-WU, stanowiący załącznik nr 81 do rozporządzenia,

82) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-ZU, stanowiący załącznik nr 82 do rozporządzenia,

83) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – dyrektorzy wykonawczy, oznaczony symbolem KRS-WI, stanowiący załącznik nr 83 do rozporządzenia,

84) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – dyrektorzy wykonawczy, oznaczony symbolem KRS-ZI, stanowiący załącznik nr 84 do rozporządzenia.";

2) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 75 i 77 drukowane są w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 279 U,",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 15, 16 i 76 drukowane są w odcieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE 333 U,",

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 17 i 78 drukowane są w odcieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE Green U,",

d) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr od 53 do 67 oraz od 79 do 84 do rozporządzenia drukowane są w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Warm Gray 9 U,";

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Urzędowe formularze o symbolach KRS-W1, KRS-Z1, KRS-Z30, KRS-Z40, KRS-Z41, KRS-Z42, KRS-Z61, KRS-Z64, KRS-Z67, KRS-X2, KRS-WB, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS-ZA, KRS-ZB, KRS-ZH, KRS-ZK, KRS-ZL, KRS-ZM, KRS-ZN, KRS-ZS, KRS-ZY, KRS-ZP i KRS-ZR są udostępniane także w gminach.";

4) uchyla się załączniki nr 11, 23 i 36 do rozporządzenia;

5) załączniki nr 4, 10, 14, 17, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 54, 55 i 56 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-13 do niniejszego rozporządzenia;

6) dodaje się załączniki nr 75-84 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 14-23 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do dnia 31 grudnia 2005 r. dopuszcza się zgłaszanie wniosków w postępowaniu rejestrowym na urzędowych formularzach w brzmieniu dotychczasowym określonym w załącznikach nr 4, 17 i 38 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w zakresie nie-obejmującym wpisywania danych dotyczących wysokości kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. (poz. 718)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 551.