ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 116, poz. 779) w § 1 w pkt 18 wprowadza się następujące zmiany:

1) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu,”;

2) po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu:

„ea) Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, z 2008 r. Nr 116, poz. 731 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1075.