ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 172, poz. 1069) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zryczałtowany koszt postępowania wykonawczego związanego z wykonaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz koszt jednego dnia odbywania kary pozbawienia wolności wykonywanej w tym systemie.

§ 2. Zryczałtowany koszt postępowania wykonawczego związany z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ustala się na kwotę 80 złotych.

§ 3. Koszt jednego dnia odbywania kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego ustala się na 2 złote za każdy dzień.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.