ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 261, poz. 2190, z późn. zm. 2) ) w § 5 w pkt 12:

1) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) Prokuratura Rejonowa w Opatowie dla gmin: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów i Wojciechowice,”;

2) lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu dla miasta Sandomierz oraz gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 19, poz. 151 i Nr 241, poz. 1752, z 2007 r. Nr 247, poz. 1839 oraz z 2008 r. Nr 91, poz. 572 i Nr 228, poz. 1521.