ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi

Na podstawie art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Pracownicy sądowi wyznaczeni przez prezesa sądu rejonowego lub przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych mogą samodzielnie:

1)   prowadzić księgi biurowe i inne urządzenia ewidencyjne;

2)   przyjmować wnioski o wpis do ksiąg wieczystych;

3)   zamieszczać w księgach wieczystych wzmianki o: wniosku, skardze na orzeczenie referendarza sądowego, apelacji i skardze kasacyjnej oraz usuwać je po uprawomocnieniu się orzeczenia;

4)   sporządzać zawiadomienia o treści wpisu;

5)   załatwiać wnioski o wydanie odpisów ksiąg wieczystych wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym;

6)   przyjmować wnioski o wydanie odpisów ksiąg wieczystych, których treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;

7)   wydawać odpisy ksiąg wieczystych, których treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, na żądanie: sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego;

8)   przyjmować wnioski o wydanie odpisów dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych;

9)   wydawać odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych na żądanie: sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego;

10)  przyjmować wnioski o wydanie zaświadczeń na podstawie ksiąg wieczystych zamkniętych;

11)  umożliwiać przeglądanie ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet w ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych;

12)  udostępniać do przeglądania księgi wieczyste, których treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;

13)  udostępniać notariuszom do przeglądania akta ksiąg wieczystych;

14)  prowadzić archiwum ksiąg wieczystych.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą pod kierunkiem sędziego lub referendarza sądowego zamieszczać w księdze wieczystej projekty wpisów.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 r. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 830, 941 i 1289.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122, z 2003 r. Nr 176, poz. 1721 oraz z 2011 r. Nr 33, poz. 164), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. poz. 941).