ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Na podstawie art. 48, 54 i 60 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237, z 2002 r. Nr 17, poz. 165 oraz z 2003 r. Nr 186, poz. 1821) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 4 uchyla się oddział 1;

2) w § 31 w pkt 7:

a) w ust. 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) w polu siódmym – informację, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami,",

b) w ust. 2 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) w polu siódmym – informację, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami,",

c) w ust. 3 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) w polu siódmym – informację, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami,";

3) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. W dziale czwartym rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorcy – spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki partnerskiej wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej – dane o zaległościach podatkowych, celnych oraz zaległościach na rzecz ZUS objętych egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji:

a) w polu pierwszym – oznaczenie charakteru zaległości, co obejmuje: zaległość podatkową, celną, na rzecz ZUS,

b) w polu drugim – oznaczenie organu wystawiającego tytuł wykonawczy, datę wszczęcia egzekucji i numer tytułu wykonawczego,

c) w polu trzecim – wysokość zaległości,

d) w polu czwartym – informacje o zakończeniu egzekucji, co obejmuje: określenie sposobu zakończenia egzekucji, nazwę organu wydającego prawomocne orzeczenie o zakończeniu egzekucji, datę tego orzeczenia, -

2) w rubryce drugiej – wierzycieli przedsiębiorcy oraz ich wierzytelności, jeżeli posiadają tytuł wykonawczy wystawio-( ny) przeciwko przedsiębiorcy i nie zostali zaspokojeni w terminie 30 dni od daty, wezwania do spełnienia świadczenia:

a) w polu pierwszym – informacje o tytule wykonawczym, co obejmuje: nazwę organu wydającego tytuł wykonawczy, datę wydania tytułu wykonawczego, sygnaturę sprawy; w wypadku tytułów egzekucyjnych niepochodzących od sądu określa się nazwę sądu nadającego klauzulę wykonalności, datę nadania klauzuli wykonalności i sygnaturę sprawy o nadanie klauzuli wykonalności,

b) w polu drugim – kwotę wierzytelności, w przypadku wierzytelności pieniężnych, lub opis wierzytelności, w przypadku wierzytelności niepieniężnych.

c) w polu trzecim – jeżeli jest to wierzytelność solidarna, zaznaczenie tej okoliczności,

d) w podrubryce pierwszej – dane wierzycieli:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

3) w rubryce trzeciej – informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, co obejmuje:

a) w polu pierwszym – informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, co obejmuje: nazwę sądu, datę postanowienia, sygnaturę sprawy. W polu pierwszym dokonuje się wpisów wynikających z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe i z ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,

b) w polu drugim – informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, co obejmuje: nazwę sądu, datę postanowienia, sygnaturę sprawy,

4) w rubryce czwartej – informacje o umorzeniu prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, co obejmuje: w polu pierwszym – nazwę organu prowadzącego egzekucję, datę postanowienia, sygnaturę sprawy.";

4) po § 37 dodaje się § 371 w brzmieniu:

„§ 371. W przypadku gdy w rubryce 1, 2, 3, 4 lub w podrubryce pierwszej rubryki 2 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.";

5) w § 39 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w rubryce szóstej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

d) w podrubryce pierwszej – dane nadzorcy sądowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,";

6) w rozdziale 4 po oddziale 2 dodaje się oddział 21 w brzmieniu:

„Oddział 21

Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych

§ 411. W dziale pierwszym rejestru przedsiębiorców dla europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej:

a) w polu pierwszym – oznaczenie formy prawnej podmiotu wyrazy „europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych",

b) w polu drugim – numer REGON; przy wniosku o rejestrację nowego przedsiębiorcy pole może pozostać niewypełnione,

c) w polu trzecim – firmę, pod którą europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych działa,

d) w polu czwartym – dane o poprzedniej rejestracji europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych w innym państwie, co obejmuje: oznaczenie państwa, nazwę rejestru, nazwę organu prowadzącego rejestr oraz numer w rejestrze.

e) w polu piątym – informację, czy europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej,

f) w polu szóstym – informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego,

2) w rubryce drugiej:

a) w polu pierwszym – siedzibę europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,

b) w polu drugim – adres europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,

3) w rubryce trzeciej – dane oddziałów posiadanych przez europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych:

a) w polu pierwszym – firmę oddziału,

b) w polu drugim – siedzibę oddziału,

c) w polu trzecim – adres oddziału,

4) w rubryce czwartej – informacje o umowie: w polu pierwszym – informacje o zawarciu lub zmianie umowy europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, co obejmuje: datę zawarcia lub zmiany umowy oraz, jeżeli umowa została zawarta w formie aktu notarialnego – oznaczenie notariusza i numer repertorium, w przypadku zaś zmiany umowy – także oznaczenie zmienionych paragrafów umowy, a w wypadku ustalenia nowego tekstu umowy spółki – zaznaczenie tej okoliczności,

5) w rubryce piątej: w polu pierwszym – czas, na jaki europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych zostało utworzone; jeżeli europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych zostało utworzone na czas nieoznaczony, wpisuje się wyrazy „na czas nieoznaczony",

6) w rubryce szóstej – dane członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych:

a) w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

b) w polu drugim – imiona,

c) w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

d) w polu czwartym – numer KRS,

e) w polu piątym – formę prawną (w języku państwa siedziby),

f) w polu szóstym – siedzibę statutową lub miejsce zamieszkania członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,

g) w polu siódmym – adres członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,

h) w polu ósmym – oznaczenie państwa, nazwę rejestru, w którym członek europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych jest zarejestrowany, nazwę organu prowadzącego rejestr oraz numer w rejestrze,

i) w polu dziewiątym – wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed przystąpieniem do europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,

j) w polu dziesiątym – informację, czy członek europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych pozostaje w związku małżeńskim; jeżeli nie pozostaje, to pól 11 i 12 nie wypełnia się,

k) w polu jedenastym – informację, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa,

I) w polu dwunastym – informację, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami,

m) w polu trzynastym – informację o ograniczonej zdolności członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych do czynności prawnych w przypadku, gdy taka okoliczność ma miejsce.

§ 412. 1. W przypadku gdy w rubryce 3, 4 i 6 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.

2. Pól od 10 do 13 rubryki 6 nie wypełnia się, jeżeli członek europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych nie jest osobą fizyczną.

§ 413. W dziale drugim rejestru przedsiębiorców dla europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej – uprawnionych do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych:

a) w polu pierwszym – wyraz „zarządcy",

b) w polu drugim – sposób reprezentacji europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, co obejmuje sposób reprezentowania podmiotu przez zarządców, osoby fizyczne wyznaczone na przedstawicieli zarządców będących osobami prawnymi i przez prokurentów,

c) w podrubryce pierwszej – dane zarządców lub osób fizycznych wyznaczonych na przedstawicieli zarządców będących osobami prawnymi:

– w polu pierwszym – nazwisko,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL,

– w polu czwartym – odpowiednio słowa: „zarządca", „osoba fizyczna wyznaczona na przedstawiciela zarządcy będącego osobą prawną";

2) w rubryce drugiej dla europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych nie dokonuje się wpisów,

3) w rubryce trzeciej – dane prokurentów i rodzaj prokury:

a) w polu pierwszym – nazwisko,

b) w polu drugim – imiona,

c) w polu trzecim – numer PESEL,

d) w polu czwartym – rodzaj prokury.

§ 414. W przypadku gdy w podrubryce 1 rubryki 1 lub w rubryce 3 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce.

§ 415. W dziale trzecim rejestru przedsiębiorców dla europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej: w polu pierwszym – przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodzajem działalności.

2) w rubryce drugiej – wzmianki o złożonych dokumentach:

a) w polu pierwszym –wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, co obejmuje: okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, co obejmuje: okres, za jaki złożono opinię,

c) w polu trzecim – wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, co obejmuje: okres, za jaki złożono dokument,

d) w polu czwartym – dla podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego – wzmiankę o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego, co obejmuje: okres, za jaki złożono sprawozdanie, oraz ujawnienie, iż jest to sprawozdanie merytoryczne z działalności,

3) w rubryce trzeciej – nie dokonuje się wpisów,

4) w rubryce czwartej – przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:

a) w polu pierwszym – odpłatną działalność statutową według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określoną rodzajem działalności,

b) w polu drugim – nieodpłatną działalność statutową według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określoną rodzajem działalności.

§ 416. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 1 lub 4.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2.

§ 417. W dziale czwartym rejestru przedsiębiorców dla europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wpisuje się informacje wskazane w § 37 i § 371, przy czym przedsiębiorcę – spółkę jawną, spółkę komandyto-

wą i spółkę partnerską zastępuje europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych.

§ 418. W dziale piątym rejestru przedsiębiorców dla europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych nie dokonuje się wpisów.

§ 419. W dziale szóstym rejestru przedsiębiorców dla europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej – informacje o likwidacji:

a) w polu pierwszym – informacje o otwarciu likwidacji:

– w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem sądu – nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

– w przypadku otwarcia likwidacji uchwałą – datę podjęcia uchwały, numer uchwały, a jeżeli uchwała została podjęta w formie aktu notarialnego, to datę jego sporządzenia, oznaczenie notariusza i numer repertorium,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu likwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwidacji oraz informację o sposobie jej zakończenia,

c) w polu trzecim – sposób reprezentacji zgrupowania przez likwidatorów,

d) w podrubryce pierwszej – dane likwidatorów:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

2) w rubryce drugiej – informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych:

a) w polu pierwszym – określenie okoliczności, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy, co obejmuje: rozwiązanie lub unieważnienie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,

b) w polu drugim – informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, co obejmuje: wskazanie przyczyny rozwiązania, wskazanie, czy rozwiązanie lub unieważnienie nastąpiło orzeczeniem sądu czy uchwałą, oraz odpowiednio: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę wydania prawomocnego orzeczenia, sygnaturę sprawy, datę podjęcia uchwały, numer uchwały, a jeżeli uchwała została podjęta w formie aktu notarialnego, to datę sporządzenia aktu notarialnego zawierającego uchwałę, oznaczenie notariusza, numer repertorium,

3) w rubryce trzeciej – informacje o postępowaniu upadłościowym:

a) w polu pierwszym – informacje o ogłoszeniu upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania upadłościowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, co obejmuje: informacje o prowadzeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d) w polu czwartym – informacje o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

e) w podrubryce pierwszej – dane syndyka:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

f) w podrubryce drugiej – dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę.

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

– w polu piątym – określenie osoby, co obejmuje jedną z następujących funkcji: „zarządca przymusowy", „nadzorca sądowy", „zarządca", „zarządca zagraniczny", „osoba powołana w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego",

4) w rubryce czwartej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

d) w podrubryce pierwszej – dane nadzorcy sądowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

5) w rubryce piątej – informacje o zmianie siedziby europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych:

a) w polu pierwszym – wzmiankę o złożeniu planu przeniesienia siedziby,

b) w polu drugim – w przypadku wykreślenia z uwagi na zmianę siedziby – informacje o państwie, do którego przeniesiono siedzibę europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, nazwę rejestru, do którego wpisano europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, nazwę organu prowadzącego rejestr oraz numer w rejestrze.

§ 4110. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, w pod-rubryce 1 rubryki 1 lub podrubryce 2 rubryki 3 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.";

7) w § 42 w pkt 7 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) w polu siódmym – informację, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami,";

8) § 47 otrzymuje brzmienie:

„§ 47. W dziale czwartym rejestru przedsiębiorców dla spółki komandytowo-akcyjnej wpisuje się informacje wskazane w § 37 i § 371, przy czym przedsiębiorcę – spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę partnerską zastępuje spółka komandytowo-akcyjna.";

9) w § 50:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w rubryce ósmej – dane o kapitale spółki:

1. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) w polu pierwszym – wysokość kapitału zakładowego spółki,

b) w podrubryce pierwszej – informację o wniesieniu aportu:

– w polu pierwszym – określenie wartości udziałów objętych za aport,

2. dla spółki akcyjnej:

a) w polu pierwszym – wysokość kapitału zakładowego,

b) w podrubryce pierwszej – informację o wniesieniu aportu:

– w polu pierwszym – określenie wartości akcji objętych za aport,

c) w polu drugim – wysokość kapitału docelowego,

d) w polu trzecim – liczbę akcji wszystkich emisji,

e) w polu czwartym – wartość nominalną akcji,

f) w polu piątym – kwotowe określenie części kapitału wpłaconego,

g) w polu szóstym – wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,".

b) po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) w rubryce jedenastej dla spółki akcyjnej: w polu pierwszym – wzmiankę, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych.";

10) § 56 otrzymuje brzmienie:

„§ 56. W dziale czwartym rejestru przedsiębiorców dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej wpisuje się informacje wskazane w § 37 i § 371, przy czym przedsiębiorcę – spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę partnerską zastępuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.";

11) w § 59 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w rubryce siódmej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

d) w podrubryce pierwszej – dane nadzorcy sądowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS.";

12) w rozdziale 4 po oddziale 4 dodaje się oddział 41 w brzmieniu:

„Oddział 41 Spółki europejskie

§ 611. W dziale pierwszym rejestru przedsiębiorców dla spółki europejskiej wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej:

a) w polu pierwszym – oznaczenie formy prawnej podmiotu: wyrazy „spółka europejska",

b) w polu drugim – numer REGON; przy wniosku o rejestrację nowego

przedsiębiorcy pole może pozostać niewypełnione,

c) w polu trzecim – firmę, pod którą spółka działa,

d) w polu czwartym – dane o poprzedniej rejestracji, co obejmuje: oznaczenie państwa, nazwę rejestru, nazwę organu prowadzącego rejestr, numer w rejestrze,

e) w polu piątym – informację, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej,

f) w polu szóstym – informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego,

2) w rubryce drugiej:

a) w polu pierwszym – siedzibę spółki,

b) w polu drugim – adres spółki,

3) w rubryce trzeciej – dane posiadanych przez spółkę oddziałów:

a) w polu pierwszym – firmę oddziału,

b) w polu drugim – siedzibę oddziału,

c) w polu trzecim – adres oddziału,

4) w rubryce czwartej – informacje o umowie i statucie: w polu pierwszym – informacje o zawarciu umowy spółki europejskiej, sporządzeniu statutu spółki europejskiej lub zmianach statutu, co obejmuje: datę sporządzenia aktu notarialnego, oznaczenie notariusza, numer repertorium, w przypadku zaś zmiany statutu – także oznaczenie zmienionych paragrafów, a w wypadku ustalenia nowego tekstu statutu spółki europejskiej – zaznaczenie tej okoliczności,

5) w rubryce piątej:

a) w polu pierwszym – czas, na jaki została utworzona spółka europejska; jeżeli spółka została utworzona na czas nieoznaczony, wpisuje się wyrazy „na czas nieoznaczony",

b) w polu drugim – oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki, jeżeli umowa spółki je wskazuje,

c) w polu trzecim – wzmiankę o przyznaniu przez statut uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytułów uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji,

d) w polu czwartym – informację, czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku,

6) w rubryce szóstej – dane o sposobie powstania spółki, jeżeli powstała przez połączenie, przekształcenie lub podział innych spółek:

a) w polu pierwszym – określenie okoliczności, o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co obejmuje powstanie spółki w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia innych podmiotów,

b) w polu drugim – opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwale,

c) w polu trzecim – numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji,

d) w podrubryce pierwszej – dane podmiotów, z których powstała spółka w wyniku przekształcenia, podziału lub połączenia:

– w polu pierwszym – nazwę lub firmę,

– w polu drugim – nazwę rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany,

– w polu trzecim – numer w rejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer KRS,

– w polu czwartym – nazwę sądu prowadzącego rejestr,

– w polu piątym – numer REGON,

7) w rubryce siódmej – dane akcjonariusza, jeżeli całość akcji spółki należy do jednego akcjonariusza:

a) w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

b) w polu drugim – imiona,

c) w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

d) w polu czwartym – numer KRS,

e) w polu piątym – jeżeli wspólnik posiada całość akcji spółki – wzmiankę o tej okoliczności,

8) w rubryce ósmej – dane o kapitale spółki:

a) w polu pierwszym – wysokość kapitału zakładowego,

b) w podrubryce pierwszej – informację o wniesieniu aportu:

– w polu pierwszym – określenie wartości akcji objętych za aport,

c) w polu drugim – wysokość kapitału docelowego,

d) w polu trzecim – liczbę akcji wszystkich emisji,

e) w polu czwartym – wartość nominalną akcji,

f) w polu piątym – kwotowe określenie części kapitału wpłaconego,

g) w polu szóstym – wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,

9) w rubryce dziewiątej – informacje o emisjach akcji:

a) w polu pierwszym – nazwę serii akcji,

b) w polu drugim – liczbę akcji w danej serii,

c) w polu trzecim – rodzaj uprzywilejowania i liczbę akcji uprzywilejowanych lub informacje, że akcje nie są uprzywilejowane,

10) w rubryce dziesiątej dla spółki europejskiej:

a) w polu pierwszym – wzmiankę o podjęciu uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje, co obejmuje: datę podjęcia uchwały,

11) w rubryce jedenastej dla spółki europejskiej:

a) w polu pierwszym – wzmiankę, czy zarząd lub rada administrująca są upoważnione do emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 612. W przypadku gdy w rubryce 3, 4, 9, 10 lub w podrubryce 1 rubryki 6 lub 8 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.

§ 613. W dziale drugim rejestru przedsiębiorców dla spółki europejskiej wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej – organ uprawniony do reprezentacji podmiotu:

a) w polu pierwszym – nazwę organu uprawnionego do reprezentowania spółki – „zarząd", „rada administrująca", „rada administrująca i dyrektorzy wykonawczy niebędący członkami rady administrującej",

b) w polu drugim – sposób reprezentacji spółki, co obejmuje sposób reprezentowania spółki przez zarząd, radę administrującą lub przez dyrektorów wykonawczych niebędących członkami rady administrującej oraz przez prokurentów,

c) w podrubryce pierwszej – dane osób wchodzących w skład zarządu albo rady administrującej:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

– w polu piątym – funkcję,

– w polu szóstym – informację, czy osoba została zawieszona w czynnościach,

– w polu siódmym – datę, do której została zawieszona,

d) w podrubryce drugiej – dane dyrektorów wykonawczych niebędących członkami rady administrującej:

– w polu pierwszym – nazwisko,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL,

– w polu czwartym – funkcję,

– w polu piątym – informację, czy osoba została zawieszona w czynnościach,

– w polu szóstym – datę, do której została zawieszona,

2) w rubryce drugiej – organy nadzoru:

a) w polu pierwszym – nazwę organu nadzoru spółki,

b) w podrubryce pierwszej – dane osób wchodzących w skład organu nadzoru:

– w polu pierwszym – nazwisko,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL,

3) w rubryce trzeciej – dane prokurentów i rodzaj prokury:

a) w polu pierwszym – nazwisko,

b) w polu drugim – imiona,

c) w polu trzecim – numer PESEL,

d) w polu czwartym – rodzaj prokury.

§ 614. Jeżeli w spółce europejskiej wybrano monistyczny system organów spółki i ten sam organ pełni funkcję organu reprezentacji i organu nadzoru, organ ten podlega wpisaniu jako organ reprezentacji oraz jako organ nadzoru lub kontroli. W takiej sytuacji jako członków organu reprezentacji wpisuje się osoby zajmujące się reprezentacją i zarządzaniem, a jako członków organu nadzoru lub kontroli – osoby zajmujące się nadzorem lub kontrolą.

§ 615. W przypadku gdy w rubryce 2, 3 lub podrubryce 1 i 2 rubryki 1 lub podrubryce 1 rubryki 2 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.

§ 616. W dziale trzecim rejestru przedsiębiorców dla spółki europejskiej wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej: w polu pierwszym – przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodzajem działalności,

2) w rubryce drugiej – wzmianki o złożonych dokumentach:

a) w polu pierwszym – wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, co obejmuje: okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, co obejmuje: okres, za jaki złożono opinię.

c) w polu trzecim – wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, co obejmuje: okres, za jaki złożono dokument,

d) w polu czwartym – wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółki, co obejmuje: okres, za jaki złożono sprawozdanie, lub wzmiankę o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, oraz ujawnienie, iż jest to sprawozdanie merytoryczne z działalności,

3) w rubryce trzeciej – nie dokonuje się wpisów,

4) w rubryce czwartej – przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:

a) w polu pierwszym – odpłatną działalność statutową według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określoną rodzajem działalności,

b) w polu drugim – nieodpłatną działalność statutową według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określoną rodzajem działalności.

§ 617. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 1 lub 4.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2.

§ 618. W dziale czwartym rejestru przedsiębiorców dla spółki europejskiej wpisuje się informacje wskazane w § 37 i § 371, przy czym przedsiębiorcę – spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę partnerską zastępuje spółka europejska.

§ 619. W dziale piątym rejestru przedsiębiorców dla spółki europejskiej wpisuje się w rubryce pierwszej – dane kuratora:

a) w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

b) w polu drugim – imiona.

c) w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

d) w polu czwartym – numer KRS,

e) w polu piątym – podstawę powołania kuratora i zakres jego działania,

f) w polu szóstym – datę powołania kuratora,

g) w polu siódmym – datę, do której kurator ma działać.

§ 6110. 1. Wykreślenie kuratora jest równoznaczne ze wzmianką o jego odwołaniu.

2. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w rubryce 1.

§ 6111. W dziale szóstym rejestru przedsiębiorców dla spółki europejskiej wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej – informacje o likwidacji:

a) w polu pierwszym – informacje o otwarciu likwidacji:

– w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem sądu – nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

– w przypadku otwarcia likwidacji uchwałą – organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia uchwały, numer uchwały, a jeżeli uchwała została podjęta w formie aktu notarialnego, to datę jego sporządzenia, oznaczenie notariusza i numer repertorium,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu likwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwidacji oraz informację o sposobie jej zakończenia,

c) w polu trzecim – sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów,

d) w podrubryce pierwszej – dane likwidatorów:

– w polu pierwszym – nazwisko,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL,

2) w rubryce drugiej – informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki:

a) w polu pierwszym – określenie okoliczności, o których mowa w art. 44

ust. 1 pkt 3 ustawy, co obejmuje: rozwiązanie lub unieważnienie spółki,

b) w polu drugim – informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki, co obejmuje: wskazanie przyczyny rozwiązania, wskazanie, czy rozwiązanie lub unieważnienie nastąpiło orzeczeniem sądu lub uchwałą, oraz odpowiednio: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę wydania prawomocnego orzeczenia, sygnaturę sprawy lub oznaczenie notariusza, datę sporządzenia aktu notarialnego zawierającego uchwałę, numer repertorium,

3) w rubryce trzeciej – ustanowienie zarządu komisarycznego dla spółki europejskiej:

a) w polu pierwszym – czas, na jaki zarząd komisaryczny został ustanowiony,

b) w polu drugim – sposób reprezentacji spółki przez zarząd komisaryczny,

c) w podrubryce pierwszej – dane zarządcy komisarycznego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

4) w rubryce czwartej – informacje o połączeniu, podziale spółki lub przekształceniu spółki w inny sposób:

a) w polu pierwszym – określenie okoliczności, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co obejmuje jedną z następujących okoliczności:

– przekształcenie w inną spółkę handlową,

– przejęcie innej spółki,

– przejęcie przez inną spółkę,

– podział spółki z jej likwidacją,

– wydzielenie części majątku spółki w wyniku podziału,

– przejęcie części majątku innej spółki w wyniku podziału,

b) w polu drugim – opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia oraz informacje o uchwale.

c) w podrubryce pierwszej – dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki:

– w polu pierwszym – nazwę lub firmę,

– w polu drugim – nazwę rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany,

– w polu trzecim – numer w rejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer KRS,

– w polu czwartym – nazwę sądu prowadzącego rejestr,

– w polu piątym – numer REGON,

d) w podrubryce drugiej – dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału; wpisu dokonuje się dla spółki przejmującej; wpis nie dotyczy spółek zawiązanych w wyniku przekształcenia, podziału lub połączenia:

– w polu pierwszym – nazwę lub firmę,

– w polu drugim – nazwę rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany,

– w polu trzecim – numer w rejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer KRS,

– w polu czwartym – nazwę sądu prowadzącego rejestr,

– w polu piątym – numer REGON,

5) w rubryce piątej – informacje o postępowaniu upadłościowym:

a) w polu pierwszym – informacje o ogłoszeniu upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania upadłościowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, co obejmuje: informacje

o prowadzeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d) w polu czwartym – informacje o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

e) w podrubryce pierwszej – dane syndyka:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

f) w podrubryce drugiej – dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

– w polu piątym – określenie osoby, co obejmuje jedną z następujących funkcji: „zarządca przymusowy", „nadzorca sądowy", „zarządca", „zarządca zagraniczny", „osoba powołana w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego",

6) w rubryce szóstej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

d) w podrubryce pierwszej – dane nadzorcy sądowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

7) w rubryce siódmej – informacje o zmianie siedziby spótki europejskiej:

a) w polu pierwszym – wzmiankę o złożeniu planu przeniesienia siedziby,

b) w polu drugim – informacje o państwie, do którego przeniesiono siedzibę spółki, nazwę rejestru, do którego wpisano spółkę, nazwę organu prowadzącego rejestr oraz numer w rejestrze.

§ 6112. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 rubryki 3, w podrubryce 1 lub 2 rubryki 4 lub w podrubryce 2 rubryki 5 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.

§ 6113. Dla spółki przekształcanej lub podlegającej podziałowi lub połączeniu dane wpisywane w rubryce 4 w polach 1 i 2 wpisuje się na wniosek po zgłoszeniu do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu, podziale lub przekształceniu. Dane w podrubryce 1 rubryki 4 wpisuje się na wniosek lub z urzędu, jeżeli spółka jest z urzędu wykreślana z rejestru, po wpisaniu do rejestru skutków połączenia, podziału lub przekształcenia.";

13) § 67 otrzymuje brzmienie:

„§ 67. W dziale czwartym rejestru przedsiębiorców dla spółdzielni wpisuje się informacje wskazane w § 37 i § 371, przy czym przedsiębiorcę – spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę partnerską zastępuje spółdzielnia.";

14) w § 69 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w rubryce szóstej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

d) w podrubryce pierwszej – dane nadzorcy sądowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS.";

15) § 76 otrzymuje brzmienie:

„§ 76. W dziale czwartym rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych wpisuje się informacje wskazane w § 37 i § 371, przy czym przedsiębiorcę – spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę partnerską zastępuje przedsiębiorstwo państwowe i jednostka badawczo-rozwojowa.";

16) w § 78 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w rubryce szóstej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

d) w podrubryce pierwszej – dane nadzorcy sądowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS.";

17) § 85 otrzymuje brzmienie:

„§ 85. W dziale czwartym rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstwa zagranicznego wpisuje się informacje wskazane w § 37 i § 371, przy czym przedsiębiorcę – spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę partnerską zastępuje przedsiębiorstwo zagraniczne.";

18) w § 87 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w rubryce czwartej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

d) w podrubryce pierwszej – dane nadzorcy sądowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS.";

19) § 94 otrzymuje brzmienie:

„§ 94. W dziale czwartym rejestru przedsiębiorców dla towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych wpisuje się informacje wskazane w § 37 i § 371 przy czym przedsiębiorcę – spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę partnerską zastępuje towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.";

20) w § 96 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w rubryce szóstej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania.

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

d) w podrubryce pierwszej – dane nadzorcy sądowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS.";

21) § 103 otrzymuje brzmienie:

„§ 103. W dziale czwartym rejestru przedsiębiorców wpisuje się informacje wskazane w § 37 i § 371, przy czym przedsiębiorcę – spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę partnerską zastępuje stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa i fundacja.";

22) w § 105 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w rubryce siódmej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

d) w podrubryce pierwszej – dane nadzorcy sądowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS.";

23) w § 107 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) w polu szóstym – jeżeli przedsiębiorca zagraniczny lub zagraniczny zakład ubezpieczeń nie podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) – prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń,";

24) § 112 otrzymuje brzmienie:

„§ 112. W dziale czwartym rejestru przedsiębiorców dla oddziału przedsiębiorcy zagranicznego oraz głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń wpisuje się informacje wskazane w § 37 i § 371, przy czym przedsiębiorcę – spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę partnerską zastępuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego i główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń.";

25) § 120 otrzymuje brzmienie:

„§ 120. W dziale czwartym rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych wpisuje się informacje wskazane w § 37 i § 371, przy czym przedsiębiorcę – spółkę jawną, spółkę partnerską i spółkę komandytową zastępuje stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa i fundacja.";

26) § 127 otrzymuje brzmienie:

„§ 127. W dziale czwartym rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego wpisuje się informacje wskazane w § 37 i § 371, przy czym przedsiębiorcę – spółkę jawną, spółkę partnerską i spółkę komandytową zastępuje publiczny zakład opieki zdrowotnej i kolumna transportu sanitarnego.";

27) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Maksymalna ilość znaków pisarskich w poszczególnych polach krajowego rejestru sądowego – pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20. W polach pozostałych zawierających znaki liczbowe:

– sygnatura sprawy:

* prefiks; 8

* nr kolejny sprawy w roku; 6

* dwie ostatnie cyfry roku; 2

* liczba kontrolna; 3

– numer PESEL; 11

– numer KRS; 10

– numer REGON; 9.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 551.