ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, w tym:

1) wewnętrzną organizację i tryb funkcjonowania sądów polubownych,

2) czynności jurysdykcyjne i administracyjne sądów polubownych i ich organów,

3) wymagania dotyczące kwalifikacji i bezstronności arbitrów

– stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. (poz. 2794)

REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIAŁANIA STAŁYCH POLUBOWNYCH SĄDÓW KONSUMENCKICH PRZY PREZESIE URZĘDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY