ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym Gdańsku-Północ w Gdańsku — sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gdańsk-Północ w Gdańsku, Malborku i Starogardzie Gdańskim,

b) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w:

Gdańsk-Południe w Gdańsku, Kwidzynie i Tczewie,

c) Wydziału Gospodarczego — do spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,”,

b) w ust. 9 w pkt 5 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych z obszaru miasta Siemianowice Śląskie oraz części miasta Katowice obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów i Siemianowice Śląskie do zbiegu granic administracyjnych miasta Siemianowice Śląskie z Aleją Wojciecha Korfantego, dalej Aleją Wojciecha Korfantego do Rynku miasta Katowice włącznie, wzdłuż ulicy Jana do ulicy Tadeusza Kościuszki, a następnie wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki do granic administracyjnych miasta Mikołów,

b) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Mysłowicach oraz części miasta Katowice obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Tychy, Lędziny, Mysłowice, Sosnowiec, Czeladź i Siemianowice Śląskie do zbiegu z Aleją Wojciecha Korfantego, dalej Aleją Wojciecha Korfantego do Rynku miasta Katowice, wzdłuż ulicy Jana włącznie i następnie ulicą Tadeusza Kościuszki włącznie do granic administracyjnych miasta Mikołów,”;

2) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Pótnoc w Gdańsku — Wydział Gospodarczy — Rejestru Zastawów — do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, koszalińskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego,”;

3) w § 5 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. w województwie pomorskim:

— w Sądzie Rejonowym — Sądzie Gospodarczym Gdańsk-Pótnoc w Gdańsku tworzy się dwa wydziały gospodarcze — Krajowego Rejestru Sądowego — obejmujące łącznie obszar województwa pomorskiego:

1) Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa pomorskiego objętej obszarem właściwości Sądów Rejonowych w: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,

2) Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa pomorskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Sądów Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167, z 2004 r. Nr 127, poz. 1330, Nr 144, poz. 1527 i Nr 281, poz. 2799 oraz z 2005 r. Nr 63, poz. 562.