ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. Nr 162, poz. 1571) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek złożony korespondencyjnie w ekspozyturze Centralnej Informacji przekazuje się do centrali Centralnej Informacji, po uprzednim zarejestrowaniu zlecenia wydania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy wniosek dotyczy dotychczasowej księgi wieczystej.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Do wniosku złożonego w centrali Centralnej Informacji dołącza się oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku złożonego w ekspozyturze Centralnej Informacji dołącza się oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy sądu, przy którego wydziale ksiąg wieczystych prowadzona jest ekspozytura, lub do kasy tego sądu. Dowód wniesienia opłaty, po potwierdzeniu na nim faktu wydania dokumentu, zwraca się wnioskodawcy.

2. Do wniosku złożonego korespondencyjnie w centrali Centralnej Informacji lub ekspozyturze Centralnej Informacji dołącza się kopię dowodu wpłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca w nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek.

4. Dowodu wniesienia opłaty w formie kopii lub wydruku nie zwraca się wnioskodawcy.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, rejestruje się w prowadzonej w centrali Centralnej Informacji lub ekspozyturach Centralnej Informacji ewidencji wniosków, zamieszczając w niej dane o chwili wpływu wniosku, rodzaju wniosku oraz chwili i sposobie jego załatwienia.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek niezłożony na urzędowym formularzu, nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, a także wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, lub złożony z naruszeniem § 4a ust. 1—3, pozostawia się bez nadania biegu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę, wraz z podaniem przyczyny.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Jeżeli wniosek o wydanie dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 1, dotyczy dotychczasowej księgi wieczystej, Centralna Informacja wniosek ten wraz z oryginalnym dowodem wniesienia opłaty lub dowodem wniesienia opłaty w formie kopii lub wydruku przekazuje celem załatwienia właściwemu wydziałowi ksiąg wieczystych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1804.