ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej, zwane dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”, przeprowadza kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwany dalej „kierownikiem jednostki”, o przyjęcie do której ubiega się kandydat do Służby Więziennej, zwany dalej „kandydatem”, przy pomocy funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, lub pracownika realizującego zadania kadrowe w tej jednostce.

2. Postępowanie sprawdzające wobec kandydata, mające na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm. 1) ), przeprowadza właściwy pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

§ 2. 1. Liczba oraz terminy prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych są uzależnione od istniejących w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”, potrzeb i możliwości w zakresie przyjęć do służby.

2. Kierownik jednostki, w której jest przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne, publikuje ogłoszenia o przyjęciach do Służby Więziennej w prasie lub na stronach internetowych swojej jednostki organizacyjnej oraz umieszcza takie ogłoszenia we właściwych terytorialnie powiatowych lub wojewódzkich urzędach pracy.

3. Ogłoszenie zawiera w szczególności informacje o:

1) liczbie osób przewidzianych do przyjęcia do służby;

2) wymaganiach stawianych kandydatom, określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”;

3) ewentualnych preferencjach dotyczących wyboru kandydatów, w tym w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

4) przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i wymaganych dokumentach;

5) miejscu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego.

§ 3. 1. Decyzję o poddaniu kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu kierownik jednostki podejmuje po złożeniu przez kandydata podania o przyjęcie do służby oraz wypełnionej ankiety personalnej.

2. W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia, w wyznaczonych przez kierownika jednostki terminach, pozostałych dokumentów, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy.

3. W przypadku złożenia niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów wzywa się kandydata do usunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie.

4. Wzór ankiety personalnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Funkcjonariusz lub pracownik realizujący zadania kadrowe, w przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, występuje o uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych w trybie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323).

§ 4. 1. Kandydata, który złożył wymagane dokumenty, zawiadamia się o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez kierownika jednostki, w skład którego wchodzą:

1) funkcjonariusz albo pracownik realizujący zadania kadrowe w tej jednostce;

2) kierownik właściwego merytorycznie działu jednostki organizacyjnej, w którym kandydat ma pełnić służbę, albo przedstawiciel tego kierownika;

3) psycholog albo inna wyznaczona osoba.

§ 5. 1. W arkuszu oceny predyspozycji kandydata zamieszcza się stanowisko i ocenę predyspozycji kandydata dokonaną przez kierownika jednostki oraz stanowiska i propozycje predyspozycji ocen kandydata dokonane przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Kierownik jednostki zajmując stanowisko i dokonując oceny predyspozycji kandydata, bierze pod uwagę stanowiska i propozycje predyspozycji ocen, a także:

1) aktualne potrzeby jednostki organizacyjnej;

2) poziom lub kierunek posiadanego wykształcenia;

3) dodatkowe umiejętności lub udokumentowane osiągnięcia zawodowe;

4) orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej kandydata;

5) dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;

6) umiejętność obsługi programów komputerowych;

7) wyniki testu sprawności fizycznej;

8) znajomość języków obcych.

3. Ocenę predyspozycji kandydata ustala się według następującej skali ocen:

1) nie spełnia wymagań — 0 pkt;

2) predyspozycje przeciętne — 1 pkt;

3) predyspozycje dobre — 2 pkt;

4) predyspozycje wysokie — 3 pkt;

5) predyspozycje bardzo wysokie — 4 pkt.

4. Wzór arkusza oceny predyspozycji kandydata określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. O odmowie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego lub jego przerwaniu zawiadamia się pisemnie kandydata.

§ 7. 1. Funkcjonariusz lub pracownik realizujący zadania kadrowe w jednostce organizacyjnej sporządza listę kandydatów spełniających warunki przyjęcia do służby na określone stanowiska służbowe, zwaną dalej „listą”, zawierającą imię i nazwisko kandydata oraz imię ojca. Kandydatów umieszcza się na liście w kolejności wynikającej z uzyskanej przez kandydata zsumowanej oceny predyspozycji zawartej w arkuszu oceny predyspozycji kandydata, poczynając od najwyższej do najniższej.

2. Listę zatwierdza kierownik jednostki. Zatwierdzenie listy kończy postępowanie kwalifikacyjne.

3. Do służby w Służbie Więziennej w danej jednostce organizacyjnej przyjmuje się kandydatów spośród tych, którzy uzyskali najwyższe oceny na liście, uwzględniając aktualne potrzeby kadrowe tej jednostki.

§ 8. 1. Kandydat, który po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego został umieszczony na liście, lecz nie został przyjęty do służby w Służbie Więziennej, może ponownie ubiegać się o przyjęcie, jeżeli spełni wymagania określone w ogłoszeniu oraz jeżeli termin przyjęcia nie przypada później niż 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, powtórzenia wymagają czynności, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1, 3, 7 i 8 ustawy.

3. W przypadku uzyskania przez kandydata odmowy poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo jego przerwania z przyczyn określonych w art. 39 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy, może on ponownie przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia odmowy lub przerwania postępowania kwalifikacyjnego.

§ 9. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczęte i nie-zakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia prowadzi się dalej na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. (poz. 1247)

Załącznik 1 Ankieta personalna

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.

2) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 21, poz. 131), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz. 1228).