ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Okręgowym w Warszawie — sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

b) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,

c) Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego — do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości tego Sądu,”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie

— Wydział Gospodarczy — do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku i Warszawa-Praga w Warszawie,”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku — sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego — do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości tego Sądu,”,

d) w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,”;

2) w § 3:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie tworzy się w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

2) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

3) Wydziału Gospodarczego — dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie.

3. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie tworzy się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie — Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych oraz dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.”,

b) w ust. 9 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oraz części miasta Katowice obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów i Siemianowice Śląskie do zbiegu granic administracyjnych miasta Siemianowice Śląskie z Aleją Wojciecha Korfantego, dalej Aleją Wojciecha Korfantego do Rynku miasta Katowice włącznie, wzdłuż ulicy Jana do ulicy Tadeusza Kościuszki, a następnie wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki do granic administracyjnych miasta Mikołów,”;

3) w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. w województwie mazowieckim:

— w Sądzie Rejonowym — Sądzie Gospodarczym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie tworzy się trzy wydziały gospodarcze — Krajowego Rejestru Sądowego, obejmujące łącznie obszar województwa mazowieckiego:

1) Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Żoliborz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

2) Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, Bielany z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Mokotów, Ursynów i Wilanów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi-Południe i dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,

3) Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, a także Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417 i Nr 178, poz. 1479.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167, z 2004 r. Nr 127, poz. 1330, Nr 144, poz. 1527 i Nr 281, poz. 2799 oraz z 2005 r. Nr 63, poz. 562 i Nr 112, poz. 949.