ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zakresu zadań służby medycyny pracy wobec osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, w jakim służba medycyny pracy wykonuje zadania wobec osób:

1) świadczących pracę w czasie:

a) odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych,

b) przebywania w aresztach śledczych;

2) wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

§ 2. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 1, służba medycyny pracy wykonuje zadania określone w art. 6 ust. 1 pkt 2–4 i 6—8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 2, służba medycyny pracy wykonuje zadania określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności (Dz. U. Nr 155, poz. 1297), które utraciło moc z dniem 28 czerwca 2010 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416).