ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego

Na podstawie art. 106e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) uszczegółowienie kryteriów, o których mowa w art. 106a § 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych;

2) szczegółowy sposób oceny pracy sędziego, w tym podsumowanie jej wyników;

3) szczegółowy sposób opracowywania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego.

§ 2. 1. Oceny pracy sędziego dokonuje prezes sądu na podstawie opinii sporządzanych przez sędziego wizytatora oraz przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 2-5.

2. Przy dokonywaniu oceny pracy sędziego uwzględnia się rodzaj i stopień zawiłości przydzielonych sędziemu spraw lub powierzonych zadań bądź funkcji, obciążenie pracą oraz warunki pracy w całym okresie objętym oceną.

3. Oceny pracy sędziego dokonuje się w ramach wizytacji wydziału, w którym sędzia orzeka lub przez co najmniej rok orzekał w okresie objętym wizytacją.

4. Jeżeli zgodnie z podziałem czynności sędzia orzeka w więcej niż jednym wydziale, oceny jego pracy dokonuje się w ramach prowadzonych wizytacji każdego z wydziałów.

§ 3. 1. Opinia sędziego wizytatora o pracy sędziego jest sporządzana w ramach wizytacji na podstawie:

1) badania nie mniej niż pięciu wybranych akt obejmujących różne kategorie spraw rozpoznawanych w okresie objętym oceną zakończonych co do istoty, w których sporządzono uzasadnienie, oraz nie mniej niż pięciu spraw niezakończonych, które najdłużej znajdują się w referacie sędziego, ponadto wszystkich tych, w których stwierdzono przewlekłość postępowania;

2) danych statystycznych przedstawiających liczbę spraw poszczególnych kategorii przydzielonych do rozpoznania, statystycznego ujęcia wyników za okres objęty oceną, w tym ze wskazaniem spraw zakończonych, pozostających w biegu, nadto liczby i terminowości sporządzonych uzasadnień, z jednoczesnym porównaniem tych danych do pracy pozostałych sędziów wydziału;

3) informacji o warunkach pracy sędziego, przydzielonym personelu pomocniczym, okolicznościach utrudniających pracę bądź skutkujących zwiększonym obciążeniem;

4) informacji o wytkniętych uchybieniach, zwróconych uwagach, zakończonych postępowaniach dyscyplinarnych i zasadnych skargach dotyczących sędziego;

5) informacji o efektywnym czasie pracy;

6) informacji o odbytych szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego na podstawie wykazu służbowego oraz na podstawie materiałów przedłożonych przez sędziego.

2. Opinia o pracy sędziego w zakresie dotyczącym pełnienia przez niego funkcji jest sporządzana przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 3-5, stosownie do zakresu powierzonych sędziemu obowiązków, z uwzględnieniem kompetencji organizacyjnych i kierowniczych, inicjatywy oraz umiejętności ustalania priorytetów, gotowości do podejmowania zadań, obowiązkowości, komunikatywności, planowania i organizacji pracy.

§ 4. 1. Sędzia wizytator sporządza opinię o pracy sędziego dotyczącą:

1) statystycznego ujęcia wyników pracy;

2) liczby wyznaczonych sesji i wykorzystania czasu sesyjnego;

3) sposobu formułowania wypowiedzi przy wydawaniu i uzasadnianiu orzeczeń;

4) metodyki pracy;

5) kultury urzędowania w zakresie organizacji pracy oraz poszanowania praw stron bądź uczestników postępowania przy wykonywaniu powierzonych zadań;

6) dotychczasowego procesu doskonalenia zawodowego.

2. Przewodniczący wydziału sporządza opinię o pracy sędziego, z wyjątkiem sędziów pełniących funkcje, dotyczącą kultury urzędowania w części obejmującej kulturę osobistą.

3. Prezes sądu rejonowego sporządza opinię o pełnieniu funkcji wiceprezesa, przewodniczącego wydziału, zastępcy przewodniczącego wydziału, kierownika sekcji oraz zastępcy kierownika sekcji sądu.

4. Prezes sądu okręgowego sporządza opinię o pełnieniu funkcji wiceprezesa, przewodniczącego wydziału, zastępcy przewodniczącego wydziału, kierownika sekcji, zastępcy kierownika sekcji, sędziego wizytatora, kierownika szkolenia, pełnomocnika w sądzie okręgowym do spraw wdrożeń systemów informatycznych, rzecznika prasowego oraz prezesa sądu rejonowego.

5. Prezes sądu apelacyjnego sporządza opinię o pełnieniu funkcji wiceprezesa, przewodniczącego wydziału, zastępcy przewodniczącego wydziału, kierownika sekcji, zastępcy kierownika sekcji, sędziego wizytatora, kierownika szkolenia, pełnomocnika w sądzie apelacyjnym do spraw wdrożeń systemów informatycznych, rzecznika prasowego oraz prezesa sądu okręgowego.

§ 5. 1. Oceny pracy sędziego dokonuje się na arkuszu oceny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Przewodniczący wydziału, a w przypadku sędziego pełniącego funkcję — osoby określone w § 4 ust. 3-5, wypełniają część A i C arkusza oceny.

3. Sędzia wizytator wypełnia część B arkusza oceny i przekazuje arkusz właściwemu prezesowi sądu do dalszych czynności.

§ 6. 1. Prezes sądu zapoznaje sędziego ze sporządzoną oceną pracy osobiście albo przez doręczenie jej w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na wewnętrzny adres poczty elektronicznej.

2. Sędzia potwierdza na arkuszu oceny pracy osobiste zapoznanie się z oceną pracy.

3. Zapoznanie się z oceną pracy doręczoną drogą elektroniczną następuje z chwilą wygenerowania potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

§ 7. 1. W terminie dwóch tygodni od zapoznania się z oceną swojej pracy, sędzia ma prawo zgłosić do tej oceny pisemne uwagi wraz z uzasadnieniem, a ponadto pisemne propozycje do indywidualnego planu rozwoju zawodowego.

2. Uwagi rozpatruje i ostatecznego podsumowania wyników oceny pracy sędziego dokonuje prezes sądu przełożonego, a w przypadku sędziego sądu apelacyjnego lub prezesa sądu okręgowego — prezes innego sądu apelacyjnego wskazany przez Ministra Sprawiedliwości.

3. Po rozpatrzeniu uwag i zapoznaniu sędziego z ostatecznym podsumowaniem wyników oceny bądź po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, prezes sądu opracowuje indywidualny plan rozwoju zawodowego sędziego na okres nie krótszy niż 4 lata.

§ 8. 1. Indywidualny plan rozwoju zawodowego polega na opisowym określeniu potrzeb rozwoju zawodowego sędziego, w odniesieniu do oczekiwanego poziomu efektywności pracy i kompetencji zawodowych na zajmowanym stanowisku i w przydzielonym zakresie obowiązków.

2. Indywidualny plan rozwoju zawodowego sędziego sporządza się na arkuszu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Z indywidualnym planem rozwoju zawodowego prezes właściwego sądu zapoznaje sędziego w sposób określony w § 6.

4. Sędzia w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z indywidualnym planem rozwoju zawodowego ma prawo złożyć do tego planu pisemne uwagi.

5. W terminie 21 dni od dnia złożenia przez sędziego uwag do przedstawionego indywidualnego planu rozwoju zawodowego Prezes sądu — w razie uwzględnienia uwag — dokonuje w tym planie zmiany w niezbędnym zakresie.

6. O wyniku rozpatrzenia uwag prezes sądu zawiadamia sędziego w sposób określony w § 6.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. (poz. 1455)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.