ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych:

1) na terenie obiektów urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości;

2) na terenie obiektów jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;

3) na terenie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;

4) na terenie obiektu Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie — zwanego dalej „Instytutem”;

5) w środkach przewozu osób, będących w dyspozycji urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości oraz jednostek, o których mowa w pkt 2–4.

§ 2. 1. Na terenie obiektów urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości używanie wyrobów tytoniowych jest dopuszczalne tylko w palarni wyznaczonej przez dyrektora generalnego urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości.

2. Jeżeli w obiekcie urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości nie wyznaczono palarni, dyrektor generalny urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości wyznacza na zewnątrz obiektu miejsca, w których palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone.

§ 3. 1. Na terenie obiektów jednostek organizacyjnych Służby Więziennej używanie wyrobów tytoniowych jest dopuszczone tylko w palarni wyznaczonej przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanego dalej „kierownikiem”.

2. Jeżeli w obiekcie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej nie wyznaczono palarni, kierownik wyznacza na zewnątrz obiektu miejsca, w których palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone.

§ 4. 1. Na terenie obiektu Instytutu używanie wyrobów tytoniowych jest dopuszczalne tylko w palarni wyznaczonej przez dyrektora Instytutu.

2. Jeżeli w pomieszczeniach obiektu Instytutu nie wyznaczono palarni, dyrektor Instytutu wyznacza na zewnątrz obiektu miejsca, w których palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone.

§ 5. Dyrektor generalny urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej oraz dyrektor Instytutu zarządzają umieszczenie w widocznych miejscach informacji o zakazie palenia tytoniu na terenie danego obiektu.

§ 6. 1. Na terenie aresztów śledczych oraz zakładów karnych typu zamkniętego dopuszcza się możliwość używania wyrobów tytoniowych przez osadzonych w celach mieszkalnych, które są wyodrębnione w sposób uniemożliwiający oddziaływanie dymu tytoniowego na osoby niepalące.

2. Dla osadzonych używających wyrobów tytoniowych wyznacza się odrębne cele mieszkalne.

3. Dopuszcza się używanie wyrobów tytoniowych poza celami mieszkalnymi, o których mowa w ust. 2, w miejscach i w czasie wyznaczonym przez kierownika.

§ 7. 1. Na terenie zakładów karnych typu półotwartego i otwartego używanie wyrobów tytoniowych jest dopuszczalne tylko poza celami mieszkalnymi, w miejscach i w czasie wyznaczonym przez kierownika.

2. Na terenie zakładów karnych typu półotwartego, w przypadku zamknięcia cel mieszkalnych w porze nocnej, stosuje się warunki dotyczące używania wyrobów tytoniowych określone dla zakładów karnych typu zamkniętego.

3. W przypadku podjęcia przez kierownika, na podstawie art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 2) ), decyzji o zamknięciu cel i innych pomieszczeń, w których przebywają lub pracują osadzeni, stosuje się warunki dotyczące używania wyrobów tytoniowych określone dla zakładów karnych typu zamkniętego.

§ 8. Miejsca wyznaczone do używania wyrobów tytoniowych, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, § 6 ust. 3 oraz § 7 ust. 1:

1) powinny być wyznaczone w sposób uniemożliwiający oddziaływanie dymu tytoniowego na osoby niepalące, z zachowaniem stref wolnych od dymu tytoniowego;

2) nie powinny znajdować się w pobliżu pomieszczeń przeznaczonych do pracy, nauki i służby;

3) powinny być oznaczone w widoczny sposób.

§ 9. Na terenie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich używanie wyrobów tytoniowych jest dopuszczone tylko w palarni — wyznaczonej przez dyrektora zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich poza szkołą, pomieszczeniami mieszkalnymi, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, izbami przejściowymi, izbami izolacyjnymi oraz terenami i urządzeniami do zajęć rekreacyjnych i sportowych — w czasie wyznaczonym przez dyrektora zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich.

§ 10. 1. W środkach przewozu osób nie dopuszcza się używania wyrobów tytoniowych.

2. W środkach, o których mowa w ust. 1, umieszcza się w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia graficzne, a w środkach przeznaczonych do przewozu osadzonych — również oznaczenia słowne, informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274, z 2010 r. Nr 81, poz. 529 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654 i Nr 129, poz. 734.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 140, poz. 658, z 1998 r. Nr 12, poz. 54 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 464), które utraciło moc z dniem 16 maja 2011 r., w związku z art. 3 ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529).