ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych

Na podstawie art. 30 ust. 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”,

2) szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz dodatku za wysługę lat,

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela

— dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) nauczycielach — należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych lub aresztach śledczych;

2) szkole — należy przez to rozumieć szkołę, zespół szkół lub centrum kształcenia ustawicznego przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym;

3) zakładzie — należy przez to rozumieć zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich;

4) ośrodku — należy przez to rozumieć rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny;

5) dyrektorze szkoły — należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, zespołu szkół lub centrum kształcenia ustawicznego przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym;

6) dyrektorze zakładu — należy przez to rozumieć dyrektora zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich;

7) dyrektorze — należy przez to rozumieć dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego;

8) kierowniku ośrodka — należy przez to rozumieć kierownika rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego;

9) prezesie sądu okręgowego — należy przez to rozumieć prezesa sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub ośrodka.

§ 3. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości do 20 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie przez uczniów lub słuchaczy znaczących osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych, potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, wynikami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach, z uwzględnieniem możliwości uczniów lub słuchaczy oraz warunków pracy nauczyciela;

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów lub słuchaczy we współpracy z ich rodzinami oraz dyrektorem;

3) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły oraz ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

5) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) praca w komisjach przedmiotowych i przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

c) aktywna realizacja innych zadań statutowych szkoły.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w zakładzie dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie znaczących osiągnięć w realizacji zadań zakładu, a w szczególności:

a) stopień realizacji oferty resocjalizacyjnej zakładu i indywidualnego planu resocjalizacji nieletniego oraz umiejętność przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom, takim jak: zagrożenie życia lub zdrowia nieletniego albo innej osoby, nawoływanie do buntu, zakłócenie porządku, samowolne opuszczenie zakładu,

b) uzyskiwanie przez wychowanków, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, wymaganych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,

c) umiejętność prowadzenia nauczania wielopoziomowego w klasach o bardzo zróżnicowanym poziomie intelektualnym nieletnich, spowodowanym zaniedbaniami edukacyjnymi i kilkuletnimi opóźnieniami w nauce,

d) umiejętność osiągania dobrych efektów w pracy z nieletnimi agresywnymi, uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych, z zaburzeniami rozwoju osobowości oraz upośledzonymi umysłowo,

e) efektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych nieletnich oraz podejmowanie działań w zakresie przygotowania ich do samodzielności życiowej,

f) współpraca z rodziną zagrożoną patologią oraz podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w rodzinie nieletniego w sytuacjach zagrożeń i kryzysowych,

g) podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i wychowawczych oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi proces resocjalizacji;

2) skuteczne zarządzanie zakładem oraz ciągły rozwój i doskonalenie jakości jego pracy;

3) uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) organizowanie imprez i uroczystości w zakładzie,

b) praca w komisjach przedmiotowych i przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w ośrodku dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie znaczących osiągnięć w zakresie realizacji zadań ośrodka, a w szczególności:

a) poprawność i terminowość sporządzanych opinii,

b) aktywność w podejmowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie demoralizacji nieletnich,

c) aktywność w podejmowaniu specjalistycznej opieki nad badanymi rodzinami,

d) prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich oraz rodzinnych,

e) współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny,

f) zaangażowanie i podejmowanie czynności związanych z doskonaleniem zawodowym,

g) wykonywanie innych czynności wynikających z zadań ośrodka;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z dodatkowymi zadaniami lub zajęciami, skuteczne zarządzanie ośrodkiem oraz ciągły rozwój i doskonalenie jakości jego pracy;

3) uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego ustala:

1) dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 2 — dyrektor na wniosek dyrektora szkoły, a dla dyrektora szkoły — organ prowadzący szkołę;

2) dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 3 i 4 — dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka;

3) dla dyrektora zakładu i kierownika ośrodka — prezes sądu okręgowego na wniosek kierownika okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 10 % do 100 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora zakładu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 80 % do 150 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko wicedyrektora zakładu albo inne stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 10 % do 100 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

4. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownika ośrodka, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 5 % do 40 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala, uwzględniając wielkość szkoły, zakładu lub ośrodka, ich strukturę organizacyjną, rodzaj zakładu, złożoność zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku,

sprawowanie funkcji wymienionej w § 5 ust. 1, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, zakładzie, ośrodku oraz wyniki pracy szkoły, zakładu, ośrodka:

1) dla dyrektora szkoły — organ prowadzący szkołę;

2) dla dyrektora zakładu i kierownika ośrodka — prezes sądu okręgowego na wniosek kierownika okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2;

3) dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze — dyrektor na wniosek dyrektora szkoły, dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka.

6. Dodatek funkcyjny jest wypłacany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca — od tego dnia.

7. Dodatek funkcyjny nie jest wypłacany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca — od tego dnia.

8. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły albo zakładu jest wypłacany wicedyrektorowi tej szkoły albo zakładu od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły albo dyrektora zakładu z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości do 10 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela ustala:

1) w szkole — dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły — organ prowadzący szkołę;

2) w zakładzie — dyrektor zakładu, a dla dyrektora zakładu — prezes sądu okręgowego na wniosek kierownika okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego.

3. Przepisy § 4 ust. 6—8 stosuje się odpowiednio.

4. Nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo dyrektora lub wicedyrektora zakładu albo inne stanowiska kierownicze, wykonują dodatkowe zadania lub zajęcia wymienione w ust. 1, w ramach dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2.

§ 6. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, w wysokości do 50 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wychowawcom zatrudnionym w zakładzie przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 65 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Nauczycielom, psychologom i pedagogom zatrudnionym w zakładzie przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 50 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

4.  Psychologom i pedagogom zatrudnionym w ośrodku przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 40 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Wysokość dodatku za warunki pracy jest uzależniona od stopnia trudności, uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych zajęć lub wykonywanych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy, a w szczególności:

1) specyfiki nauczania w warunkach izolacji;

2) stopnia niedostosowania społecznego nieletnich przebywających w zakładzie, z uwzględnieniem:

a) nieletnich wymagających indywidualnych oddziaływań wychowawczych i wzmożonego nadzoru pedagogicznego oraz wielokrotnych uciekinierów z poszczególnych zakładów,

b) nieletnich upośledzonych umysłowo, z zaburzeniami zachowania na tle organicznego uszkodzenia centralnego układu nerwowego, uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych oraz nosicieli wirusa HIV;

3) specyfiki organizacji nauki, pracy resocjalizacyjnej, opiekuńczej, diagnostyczno-korekcyjnej i terapeutycznej;

4) faktycznej liczby nieletnich w grupach wychowawczych, oddziałach szkolnych i grupach szkolenia zawodowego;

5) łącznego funkcjonowania zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich;

6) pracy diagnostyczno-opiniodawczej, mediacyjnej, poradnictwa i pomocy na rzecz integracji społecznej.

6. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala:

1) dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 — dyrektor na wniosek dyrektora szkoły, a dla dyrektora szkoły — organ prowadzący;

2) dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 2 i 3 — dyrektor zakładu;

3) dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 4 — kierownik ośrodka;

4) dla dyrektora zakładu i kierownika ośrodka — prezes sądu okręgowego na wniosek kierownika okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

7. Dodatek za warunki pracy, o którym mowa w ust. 1—4, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

§ 7. 1. Kierownik okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego przedstawia wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 3, § 4 ust. 5 pkt 2 i § 6 ust. 6 pkt 4, prezesowi sądu okręgowego, po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.

2. Wysokość dodatków dla dyrektora zakładu i kierownika ośrodka ustala się po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego sądu okręgowego.

§ 8. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5.  Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia — za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 9. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10. 1. Wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom, o których mowa w § 1 pkt 4, przyznawanych przez organ prowadzący, określają przepisy wydane na podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela.

2. Wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom, o których mowa w § 1 pkt 4, przyznawanych przez dyrektora szkoły — określa organ uprawniony do przyznawania nagród w porozumieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 11. 1. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości 0,3 % rocznego planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego i ma charakter uznaniowy.

3. Przyznanie zasiłku pieniężnego oraz jego wysokość uzależnia się od sytuacji zdrowotnej, materialnej i rodzinnej nauczyciela.

4. Zasiłek pieniężny przyznaje organ dysponujący środkami finansowymi w porozumieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 12. W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny (Dz. U. Nr 83, poz. 943, z późn. zm.) w części utrzymanej w mocy na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 22, poz. 182).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 11 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689.