ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. Nr 212, poz. 1394) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Legitymacja służbowa funkcjonariusza zawiera:

1) aktualną i wyraźną fotografię funkcjonariusza w mundurze wyjściowym, z widocznym stopniem służbowym, bez sznura galowego, w koszuli wyjściowej, wykonaną na jednolitym jasnym tle, pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała ona 70—80% fotografii; fotografia ma przedstawiać funkcjonariusza z głową w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy, otwartymi oczami i zamkniętymi ustami;

2) alfagram o średnicy 15 mm przedstawiający odznakę Służby Więziennej;

3) numer seryjny blankietu legitymacji służbowej;

4) numer legitymacji służbowej;

5) stopień Służby Więziennej;

6) imię i nazwisko funkcjonariusza;

7) stanowisko służbowe i nazwę jednostki, w której funkcjonariusz na stałe pełni służbę;

8) termin ważności legitymacji służbowej, nie dłuższy niż 4 lata od dnia jej wystawienia;

9) nazwę organu wydającego legitymację służbową.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Legitymacja służbowa może zawierać:

1) elektroniczny układ zbliżeniowy służący do identyfikacji funkcjonariusza;

2) elektroniczny układ stykowy (chip) służący do uwierzytelnienia użytkownika w systemach informatycznych.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Legitymacja służbowa, którą posiada funkcjonariusz w dniu wejścia w życie rozporządzenia, zachowuje moc do czasu upływu terminu jej ważności.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.