ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

Na podstawie art. 74 § 18 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb i sposób działania zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny, zwanego dalej „zespołem”;

2)   tryb i sposób zgłaszania propozycji zadań wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, ich przygotowania, przechowywania oraz przekazywania komisjom egzaminacyjnym do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości, zwanym dalej „komisjami kwalifikacyjnymi”;

3)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu.

§ 2. 1. Prace zespołu odbywają się na posiedzeniach.

2. W posiedzeniach zespołu, poza jego członkami, mogą uczestniczyć jedynie upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości osoby zapewniające obsługę administracyjną i biurową zespołu.

3.  Pracami zespołu kieruje przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego, do którego zadań należy w szczególności:

1)   zwoływanie posiedzeń zespołu;

2)   czuwanie nad prawidłowym przebiegiem posiedzeń zespołu;

3)   dokonywanie podziału pracy między członków zespołu z uwzględnieniem ich wiedzy i doświadczenia;

4)   wyznaczenie sekretarza spośród członków zespołu.

4. Przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego może zarządzić utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym przed uruchomieniem urządzenia uprzedza osoby uczestniczące w posiedzeniu. Zapis dźwięku jest przechowywany w sposób zapewniający jego zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem.

5. Protokół prac zespołu sporządza sekretarz pod kierunkiem przewodniczącego zespołu lub zastępcy przewodniczącego. Protokół podpisują przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego i sekretarz.

§ 3. 1. Wyznaczeni przez przewodniczącego zespołu lub zastępcę przewodniczącego członkowie zespołu zgłaszają przewodniczącemu zespołu lub zastępcy przewodniczącego, w terminie przez niego wskazanym, na piśmie oraz na informatycznym nośniku danych, propozycje zadań na poszczególne części egzaminu notarialnego wraz ze wskazaniem opisów istotnych zagadnień, których ocena powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.

2. Członkowie zespołu ustalają wspólnie treść zadań na egzamin notarialny, w szczególności opisują przypadki będące podstawą opracowania projektów aktów notarialnych na pierwszą i drugą część egzaminu notarialnego oraz przygotowują opis stanu faktycznego i prawnego będącego podstawą opracowania zadania z trzeciej części egzaminu notarialnego.

3. Po przygotowaniu zadań na egzamin notarialny zespół sporządza opisy istotnych zagadnień.

§ 4. 1. Przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości zadania na egzamin notarialny wraz z opisami istotnych zagadnień, na piśmie oraz na informatycznym nośniku danych, w celu wydrukowania i przekazania tych materiałów poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym.

2. Zadania na egzamin notarialny są drukowane w liczbie odpowiadającej liczbie osób dopuszczonych do egzaminu notarialnego, zwiększonej o 6 egzemplarzy dodatkowych dla każdej komisji kwalifikacyjnej, z których jeden jest przeznaczony dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub zastępcy przewodniczącego. Opisy istotnych zagadnień są drukowane i przekazywane w dwóch egzemplarzach do każdego zadania dla komisji kwalifikacyjnej.

3. Zadania na egzamin notarialny oraz opisy istotnych zagadnień są przechowywane w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom nieuprawnionym.

§ 5. 1. Zadania na każdą część egzaminu notarialnego wraz z opisami istotnych zagadnień, zapakowane oddzielnie i odpowiednio oznakowane, w liczbie, o której mowa w § 4 ust. 2, są przekazywane przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej lub zastępcy przewodniczącego i jednemu członkowi komisji kwalifikacyjnej, w formie przesyłki za pokwitowaniem odbioru, nie wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem egzaminu notarialnego.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, odbierając przesyłkę, sprawdzają, czy nie została ona naruszona w sposób umożliwiający dostęp do zadań i opisów istotnych zagadnień. Z czynności tej sporządza się protokół, który podpisują osoby odbierające przesyłkę.

§ 6. 2) 1. Przewodniczącemu zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 11 200 zł.

2. Członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8000 zł.

§ 7. W latach 2013 i 2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r. ogłoszone w sposób wskazany w § 6 ust. 1 pkt 1.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) . 4)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 993 i 1585 oraz z 2015 r. poz. 218, 978, 1137, 1224 i 1311.

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny (Dz. U. poz. 1926), które weszło wżycie z dniem 1 stycznia 2015 r.

3)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 grudnia 2013 r.

4)   Niniej sze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1416), które utraciło moc z dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).