ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1514) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej „Rejestrem”, kart rejestracyjnych i zawiadomień;

2)   szczegółowość informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu o zmianach ewidencyjnych lub zawiadomieniu dotyczącym podmiotu zbiorowego w postaci papierowej;

3)   wzory formularzy kart rejestracyjnych i zawiadomień.

§ 2. 1. Organy obowiązane na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 i 1514), zwanej dalej „ustawą”, do sporządzania kart rejestracyjnych i zawiadomień przesyłają do Rejestru karty rejestracyjne i zawiadomienia niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia lub po zaistnieniu innego faktu, który stanowi podstawę ich sporządzenia.

2. Karty rejestracyjne i zawiadomienia przesyła się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) przesyłką poleconą, za pośrednictwem funkcjonariusza organu wysyłającego albo w inny sposób przewidziany odrębnymi przepisami prawa.

3. Karty rejestracyjne i zawiadomienia sporządza się pismem drukowanym.

4. Karty rejestracyjne i zawiadomienia opatruje się pieczęcią urzędową organu uprawnionego do ich sporządzania oraz wpisuje się datę sporządzenia.

§ 3. Wzór formularza karty rejestracyjnej karnej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór formularza karty rejestracyjnej nieletniego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Na formularzu karty rejestracyjnej podmiotu zbiorowego umieszcza się informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1a ustawy. Na oznaczenie podmiotu zbiorowego składa się: nazwa (firma), forma prawna oraz numer Krajowego Rejestru Sądowego, o ile podmiot zbiorowy podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, lub w przypadku podmiotu zbiorowego niepodlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, nazwa oraz numer właściwego rejestru.

2. Wzór formularza karty rejestracyjnej podmiotu zbiorowego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Na formularzu zawiadomienia w postępowaniu karnym umieszcza się informacje o:

1)   odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności;

2)   zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności;

3)   zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności;

4)   zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności;

5)   zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie użyteczną;

6)   wykonaniu kary;

7)   wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków karnych określonych w art. 39 pkt 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 1) ), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, w art. 22 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej „Kodeksem karnym skarbowym”, oraz w art. 28 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm. 3) );

8)   rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających, o których mowa w art. 93-98 Kodeksu karnego, oraz o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających;

9)   zwolnieniu od kary pozbawienia wolności na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego lub od kary ograniczenia wolności na podstawie art. 62 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 4) ), zwanej dalej „Kodeksem karnym wykonawczym”;

10)  umorzeniu postępowania wykonawczego;

11)  śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze;

12)  przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;

13)  warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia.

2. Zawiadomienie w postępowaniu karnym, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–11, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Zawiadomienie w postępowaniu karnym, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 12 lub 13, oraz informacje o umorzeniu postępowania wykonawczego w takich sprawach, przesyła do Rejestru sąd penitencjarny.

4. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Na formularzu zawiadomienia o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny umieszcza się informacje o zarządzeniu wykonania kary lub uchyleniu postanowienia o tym zarządzeniu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Na formularzu zawiadomienia o zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego umieszcza się informacje o zawieszeniu wykonania kary lub uchyleniu postanowienia o tym zawieszeniu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Na formularzu zawiadomienia o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia umieszcza się informacje o:

1)   uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji;

2)   zastosowaniu amnestii;

3)   ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4)   wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze;

5)   stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze;

6)   przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Zawiadomienie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

2. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Zawiadomienie o zarządzeniu zatarcia skazania przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

2. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Na formularzu zawiadomienia o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się informacje o:

1)   zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

2)   uchyleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

3)   wykonaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

4)   przerwie w wykonywaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

5)   warunkowym zawieszeniu wykonania reszty kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

2. Zawiadomienie o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego przesyła do Rejestru sąd penitencjarny.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Na formularzu zawiadomienia o przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub o jej wykonaniu przez ten organ umieszcza się informacje o:

1)   przekazaniu przez sąd polski orzeczenia do wykonania właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2)   rodzaju i wymiarze przekazanej do wykonania kary, środków karnych, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązków;

3)   dacie wykonania kary, środków karnych lub środków związanych z poddaniem sprawcy próbie;

4)   przekazaniu do wykonania orzeczonego dozoru kuratora lub innej instytucji publicznej;

5)   przekazaniu do wykonania orzeczonego przepadku;

6)   umorzeniu postępowania wykonawczego;

7)   podjęciu postępowania wykonawczego.

2. Zawiadomienie o przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub o jej wykonaniu przez ten organ przekazuje do Rejestru sąd, który wydał postanowienie w przedmiocie wystąpienia o wykonanie orzeczenia.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

§ 14. 1. Na formularzu zawiadomienia w postępowaniu w sprawach nieletnich umieszcza się informacje o:

1)   zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym;

2)   warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia;

3)   warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym, a także zarządzeniu umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;

4)   zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo-leczniczego;

5)   odstąpieniu od umieszczenia w zakładzie poprawczym i wymierzeniu kary;

6)   przerwaniu albo odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych, a także odwołaniu przerwy albo odroczenia;

7)   odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego;

8)   powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;

9)   wykonaniu środka zabezpieczającego — przepadku przedmiotów, orzeczonego na podstawie art. 43 § 1 pkt 5 Kodeksu karnego skarbowego;

10)  umorzeniu postępowania wykonawczego.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

§ 15. 1. Na formularzu zawiadomienia o umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska umieszcza się informacje o:

1)   umieszczeniu w schronisku dla nieletnich;

2)   przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich;

3)   zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny albo sąd orzekający w pierwszej instancji w sprawie nieletniego, w trybie art. 10 § 2 Kodeksu karnego.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

§ 16. 1. Na formularzu zawiadomienia o rozesłaniu oraz odwołaniu listu gończego umieszcza się informacje o tym rozesłaniu lub odwołaniu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd lub prokurator wydający postanowienie o poszukiwaniu bądź odwołaniu poszukiwań listem gończym.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.

§ 17. 1. Na formularzu zawiadomienia o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania umieszcza się informacje o:

1)   zastosowaniu tymczasowego aresztowania, jeżeli tymczasowe aresztowanie wykonywane jest w formie umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym;

2)   uchyleniu tymczasowego aresztowania;

3)   miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego.

2. Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przesyła do Rejestru sąd orzekający o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

3. Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przesyła do Rejestru sąd lub prokurator, który uchylił tymczasowe aresztowanie.

4. Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przesyła do Rejestru sąd orzekający o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, a w przypadku gdy umieszczenie w odpowiednim zakładzie leczniczym nastąpiło po wydaniu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

5. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

§ 18. 1. Na formularzu zawiadomienia dotyczącego podmiotu zbiorowego umieszcza się informacje o:

1)   wykonaniu kary pieniężnej;

2)   wykonaniu przepadków;

3)   wykonaniu zakazów;

4)   podaniu wyroku do publicznej wiadomości;

5)   zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary;

6)   likwidacji podmiotu zbiorowego.

2. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, przesyła do Rejestru sąd gospodarczy.

4. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia. § 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2013 r. (poz. 1528)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611 oraz z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036,1149, 1247 i 1304.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829, 1247 i 1446.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1247.