ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Członkom Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, zwanej dalej „Radą”, przysługują diety w związku z pełnieniem obowiązków w Radzie.

2. Diety, o których mowa w ust. 1, przysługują członkom Rady za każdy dzień udziału w posiedzeniach i innych pracach Rady w wysokości 287,65 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.