ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

Na podstawie art. 50a ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa (Dz. U. Nr 100, poz. 647 oraz z 2010 r. Nr 49, poz. 300) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stawkę dodatku zagranicznego ustala się przy zastosowaniu wielokrotności dodatku zagranicznego bazowego od 2,0 do 4,0. Dodatek zagraniczny za jeden dzień wynosi 1/30 część pełnej kwoty dodatku zagranicznego.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prokuratorowi, którego delegowano do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, wypłaca się jednorazowo dodatek adaptacyjny w wysokości 300% dodatku zagranicznego bazowego w państwie przyjmującym, a jeżeli prokurator przenosi się bez rodziny — 150% tego dodatku.”;

3) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Suma miesięcznych wydatków podlegających zwrotowi nie może przekraczać w pierwszym miesiącu delegacji — wysokości 30-krotności, a w pozostałym okresie — wysokości 10-krotności limitu na nocleg w hotelu w danym państwie, ustalonego na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.