ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 165, poz. 1177) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3–5 otrzymują brzmienie:

„3) dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych;

4) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;

5) dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej; ;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej dokonuje podziału środków funduszu pomiędzy dysponentów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”, z uwzględnieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do renty rodzinnej, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego.”;

3) w § 4:

a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, kieruje się do komórki kadrowej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych w jednostce organizacyjnej.”;

4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawniony może złożyć wniosek o objęcie go świadczeniami socjalnymi do dysponenta innego niż określony w ust. 1.”;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2008 r. (poz. 615)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409.