ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wzoru dokumentu licencji syndyka oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za wydanie dokumentu licencji syndyka

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór dokumentu licencji syndyka, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Opłata za wydanie dokumentu licencji syndyka wynosi 200 zł.

§ 3. 1. Opłatę za wydanie dokumentu licencji syndyka wnosi się na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości przed wydaniem dokumentu licencji syndyka.

2. W przypadku przedłożenia dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu licencji syndyka w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wydanie dokumentu licencji syndyka.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.